Statystyki usług

Zbiorcze zestawienie liczby transakcji, kosztu pojedynczej transakcji na użytkownika oraz poziomu zadowolenia z danej usługi. Posortowane domyślnie według malejącej liczby transakcji.
Nazwa usługi Transakcje (2017 r.)
Punkty Karne Punkty Karne 375046 375046 0 0
Historia Pojazdu Historia Pojazdu 4131258 4131258 0 0
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 38072 38072 0 0
Dowód Osobisty Dowód Osobisty 313003 313003 0 0
Bezpieczny Autobus Bezpieczny Autobus 154948 154948 0 0
SRP - Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych SRP - Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych 24932 24932 0 0
ePUAP - Rejestracja urodzeń ePUAP - Rejestracja urodzeń 2 2 0 0
500+ - liczba wniosków wysłanych przez PIU-Emp@tia 500+ - liczba wniosków wysłanych przez PIU-Emp@tia 5671 5671 0 0
UFG - Sprawdź OC dla pojazdu UFG - Sprawdź OC dla pojazdu brak danych 0 0 0
UFG - historia szkodowości UFG - historia szkodowości 20946 20946 0 0
SRP - Sprawdź czy twój dowód osobisty jest gotowy SRP - Sprawdź czy twój dowód osobisty jest gotowy 3816397 3816397 0 0
SRP - Sprawdź swoje dane w Rejestrze PESEL SRP - Sprawdź swoje dane w Rejestrze PESEL 54742 54742 0 0
ePUAP - Wniosek o konto na platformie eUrząd (osoby fizyczne) ePUAP - Wniosek o konto na platformie eUrząd (osoby fizyczne) brak danych 0 0 0
Obywatel - Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Obywatel - Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego 387 387 0 0
ePUAP - Wsparcie w ramach Działania PO KL 2.2.1 ePUAP - Wsparcie w ramach Działania PO KL 2.2.1 3 3 0 0
500+ - liczba wniosków wysłanych przez banki 500+ - liczba wniosków wysłanych przez banki 662906 662906 0 0
500+ - liczba wniosków wysłanych przez ZUS 500+ - liczba wniosków wysłanych przez ZUS 11810 11810 0 0
UFG - historia ubezpieczenia UFG - historia ubezpieczenia 47682 47682 0 0
ePUAP - Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego ePUAP - Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 11 11 0 0
ePUAP - Przyjmowanie i wydawanie rzeczy znalezionych oraz udzielanie informacji na temat rzeczy znalezionych na terenie Gminy ePUAP - Przyjmowanie i wydawanie rzeczy znalezionych oraz udzielanie informacji na temat rzeczy znalezionych na terenie Gminy 11 11 0 0
ePUAP - Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (nie dotyczy wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego) ePUAP - Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (nie dotyczy wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego) 13 13 0 0
ePUAP - Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ePUAP - Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2604 2604 0 0
ePUAP - Płocka Karta Seniora ePUAP - Płocka Karta Seniora 2 2 0 0
ePUAP - Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej ePUAP - Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej brak danych 0 0 0
ePUAP - Informacja zbiorcza o wysokości środków funduszu sołeckiego w gminach oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb) w poszczególnych gminach przekazywanej przez wojewodę ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej w roku poprzedzającym rok budżetowy ePUAP - Informacja zbiorcza o wysokości środków funduszu sołeckiego w gminach oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb) w poszczególnych gminach przekazywanej przez wojewodę ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej w roku poprzedzającym rok budżetowy brak danych 0 0 0
ePUAP - Informacja o wysokości środków (funduszu sołeckiego) przypadających na dane sołectwa oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb) przekazywanej właściwemu wojewodzie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w roku poprzedzającym rok budżetowy ePUAP - Informacja o wysokości środków (funduszu sołeckiego) przypadających na dane sołectwa oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb) przekazywanej właściwemu wojewodzie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w roku poprzedzającym rok budżetowy 13 13 0 0
ePUAP - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych ePUAP - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 18 18 0 0
ePUAP - Wydawanie kart wędkarskich ePUAP - Wydawanie kart wędkarskich 2 2 0 0
ePUAP - Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie ePUAP - Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie 5 5 0 0
ePUAP - Przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego ePUAP - Przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 65 65 0 0
ePUAP - Informowanie wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą ePUAP - Informowanie wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą brak danych 0 0 0
ePUAP - Aktualizacja numeru telefonu komórkowego w Systemie Powiadamiania ePUAP - Aktualizacja numeru telefonu komórkowego w Systemie Powiadamiania brak danych 0 0 0
ePUAP - Sprawozdanie końcowe z przebiegu realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój ePUAP - Sprawozdanie końcowe z przebiegu realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 1 1 0 0
ePUAP - Dofinansowanie usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest ePUAP - Dofinansowanie usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest brak danych 0 0 0
ePUAP - Refundacja kosztów przejazdu ePUAP - Refundacja kosztów przejazdu 2 2 0 0
ePUAP - Zawiadomienie strony postępowania o zmianie adresu. ePUAP - Zawiadomienie strony postępowania o zmianie adresu. brak danych 0 0 0
ePUAP - Zezwolenie na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu ePUAP - Zezwolenie na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu brak danych 0 0 0
ePUAP - Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej ePUAP - Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej 2 2 0 0
ePUAP - Ustalenie warunków zabudowy ePUAP - Ustalenie warunków zabudowy 11 11 0 0
ePUAP - Wydawanie wypisów, wyrysów i wypisów, informacji z operatu ewidencyjnego, mapy ewidencyjnej oraz kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego ePUAP - Wydawanie wypisów, wyrysów i wypisów, informacji z operatu ewidencyjnego, mapy ewidencyjnej oraz kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego 12 12 0 0
ePUAP - Zaświadczenia z Archiwum Państwowego ePUAP - Zaświadczenia z Archiwum Państwowego 2 2 0 0
ePUAP - Przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego ePUAP - Przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 22 22 0 0
ePUAP - Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg ePUAP - Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 4 4 0 0
ePUAP - Wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora ePUAP - Wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora brak danych 0 0 0
ePUAP - Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców. ePUAP - Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców. 31 31 0 0
ePUAP - Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą ePUAP - Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 3 3 0 0
ePUAP - Zawiadomienie o zakończeniu budowy ePUAP - Zawiadomienie o zakończeniu budowy 5 5 0 0
ePUAP - Nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych ePUAP - Nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych 330 330 0 0
ePUAP - Świadectwo jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego ePUAP - Świadectwo jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego 4 4 0 0
ePUAP - Zwrot opłaty skarbowej ePUAP - Zwrot opłaty skarbowej 24 24 0 0
ePUAP - Zgoda na przekazanie danych do państwa trzeciego ePUAP - Zgoda na przekazanie danych do państwa trzeciego brak danych 0 0 0
ePUAP - Anulowanie ustalonego terminu egzaminu na prawo jazdy ePUAP - Anulowanie ustalonego terminu egzaminu na prawo jazdy 5 5 0 0
ePUAP - Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych ePUAP - Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych 7740 7740 0 0
ePUAP - Zamiana mieszkania między lokatorami ePUAP - Zamiana mieszkania między lokatorami 2 2 0 0
ePUAP - Zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy ePUAP - Zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy 1 1 0 0
ePUAP - Ustalenie terminu spotkania z właściwym organem państwowym ePUAP - Ustalenie terminu spotkania z właściwym organem państwowym brak danych 0 0 0
ePUAP - Złożenie oświadczenia lekarza o posiadaniu i odbywaniu specjalizacji ePUAP - Złożenie oświadczenia lekarza o posiadaniu i odbywaniu specjalizacji 1 1 0 0
ePUAP - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez niepełnosprawnego wyborcę ePUAP - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez niepełnosprawnego wyborcę brak danych 0 0 0
ePUAP - Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności budżetowych ePUAP - Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności budżetowych 2 2 0 0
ePUAP - Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę ePUAP - Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę brak danych 0 0 0
ePUAP - Zarejestrowanie psa ePUAP - Zarejestrowanie psa 7 7 0 0
ePUAP - Przyznanie Statusu Zakładu Pracy Chronionej ePUAP - Przyznanie Statusu Zakładu Pracy Chronionej 1 1 0 0
ePUAP - Nazewnictwo ulic i placów publicznych ePUAP - Nazewnictwo ulic i placów publicznych 1 1 0 0
ePUAP - Zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków ePUAP - Zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków 5 5 0 0
ePUAP - Rozstrzygnięcie o niezbędności korzystania z terenu sąsiedniego ePUAP - Rozstrzygnięcie o niezbędności korzystania z terenu sąsiedniego brak danych 0 0 0
ePUAP - Podział nieruchomości ePUAP - Podział nieruchomości 1 1 0 0
ePUAP - Dofinansowanie projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu lub przedsiewzieć wspierających rozwój spoleczeństwa informacyjnego ePUAP - Dofinansowanie projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu lub przedsiewzieć wspierających rozwój spoleczeństwa informacyjnego brak danych 0 0 0
ePUAP - Nadawanie orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych ePUAP - Nadawanie orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych brak danych 0 0 0
ePUAP - Nadanie/zmiana numeru PESEL ePUAP - Nadanie/zmiana numeru PESEL 2 2 0 0
ePUAP - Prowadzenie postępowania o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cel publiczny, mającego na celu wydanie decyzji odszkodowawczej za utracone prawo własności do tej nieruchomości. ePUAP - Prowadzenie postępowania o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cel publiczny, mającego na celu wydanie decyzji odszkodowawczej za utracone prawo własności do tej nieruchomości. 2 2 0 0
ePUAP - Dofinansowanie w ramach Działania 6.1 PO IG ePUAP - Dofinansowanie w ramach Działania 6.1 PO IG brak danych 0 0 0
ePUAP - Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej ePUAP - Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej brak danych 0 0 0
ePUAP - Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi ePUAP - Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi 1 1 0 0
ePUAP - Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości ePUAP - Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości brak danych 0 0 0
ePUAP - Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy ePUAP - Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy 19 19 0 0
ePUAP - Pismo ogólne do GIODO ePUAP - Pismo ogólne do GIODO 291 291 0 0
ePUAP - Elektroniczne przesyłanie tytułów wykonawczych ePUAP - Elektroniczne przesyłanie tytułów wykonawczych 5759 5759 0 0
ePUAP - Wydawanie wykazów godzin ze szkoły medycznej, zaświadczeń z okresu nauki oraz kserokopii arkusza ocen ePUAP - Wydawanie wykazów godzin ze szkoły medycznej, zaświadczeń z okresu nauki oraz kserokopii arkusza ocen 1 1 0 0
ePUAP - Weryfikacja dowodu rejestracyjnego - online ePUAP - Weryfikacja dowodu rejestracyjnego - online 1 1 0 0
ePUAP - Zaświadczenie o samodzielności lokalu ePUAP - Zaświadczenie o samodzielności lokalu 1 1 0 0
ePUAP - Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ePUAP - Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 9 9 0 0
ePUAP - Wydanie zaświadczenia z powodu utraty dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu ePUAP - Wydanie zaświadczenia z powodu utraty dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu 5 5 0 0
ePUAP - Pismo ogólne do urzędu ePUAP - Pismo ogólne do urzędu 46174 46174 0 0
ePUAP - Odtworzenie aktu stanu cywilnego ePUAP - Odtworzenie aktu stanu cywilnego 2 2 0 0
ePUAP - Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego ePUAP - Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 177 177 0 0
ePUAP - Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów ePUAP - Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów 50 50 0 0
ePUAP - Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP ePUAP - Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP 26 26 0 0
ePUAP - Pozwolenie na budowę ePUAP - Pozwolenie na budowę 4 4 0 0
ePUAP - Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego ePUAP - Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego 644 644 0 0
ePUAP - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) ePUAP - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) 325 325 0 0
ePUAP - Aktywowanie przez Ministerstwo Cyfryzacji funkcjonalności ePUAP dla Podmiotu Publicznego ePUAP - Aktywowanie przez Ministerstwo Cyfryzacji funkcjonalności ePUAP dla Podmiotu Publicznego 3441 3441 0 0
ePUAP - Przekaz informacji z Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) do starosty ePUAP - Przekaz informacji z Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) do starosty 3858 3858 0 0
ePUAP - Informacja dotycząca rozpoczęcia kursu kwalifikacyjnego kierowców ePUAP - Informacja dotycząca rozpoczęcia kursu kwalifikacyjnego kierowców 906 906 0 0
ePUAP - Wypłata świadczenia mieszkaniowego dla żołnierza zawodowego ePUAP - Wypłata świadczenia mieszkaniowego dla żołnierza zawodowego 175 175 0 0
ePUAP - Wydanie dowodu pierwszeństwa dla wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych ePUAP - Wydanie dowodu pierwszeństwa dla wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych 55 55 0 0
ePUAP - Wydawanie decyzji zezwalającej na uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celów medycznych oraz uruchomienie pracowni stosującej takie aparaty ePUAP - Wydawanie decyzji zezwalającej na uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celów medycznych oraz uruchomienie pracowni stosującej takie aparaty brak danych 0 0 0
ePUAP - Udzielenie patronatu lub rekomendacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty ePUAP - Udzielenie patronatu lub rekomendacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty brak danych 0 0 0
ePUAP - Usługa CEP: Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i przekazywanie do realizacji. ePUAP - Usługa CEP: Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i przekazywanie do realizacji. 7466 7466 0 0
ePUAP - Przesyłanie elektronicznych aktów normatywnych do RCL ePUAP - Przesyłanie elektronicznych aktów normatywnych do RCL 187 187 0 0
ePUAP - Stypendium szkolne ePUAP - Stypendium szkolne 50 50 0 0
ePUAP - Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora ePUAP - Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora 2 2 0 0
ePUAP - Weryfikacja prawa jazdy - online ePUAP - Weryfikacja prawa jazdy - online 1 1 0 0
ePUAP - Przekazywanie danych aktualizacyjnych do WBD/TBD PESEL ePUAP - Przekazywanie danych aktualizacyjnych do WBD/TBD PESEL brak danych 0 0 0
ePUAP - Uzgadnianie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa ePUAP - Uzgadnianie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa 2 2 0 0
ePUAP - Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę ePUAP - Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę 16 16 0 0
ePUAP - Udostępnienie dokumentacji medycznej ePUAP - Udostępnienie dokumentacji medycznej 46 46 0 0
ePUAP - Zgłoszenie się pełnomocnika strony do udziału w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organ administracji publicznej ePUAP - Zgłoszenie się pełnomocnika strony do udziału w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organ administracji publicznej 8 8 0 0
ePUAP - Zgłaszanie uwag i wniosków dot. nieprawidłowości w oznakowaniu dróg ePUAP - Zgłaszanie uwag i wniosków dot. nieprawidłowości w oznakowaniu dróg 9 9 0 0
ePUAP - Przedłożenie zaświadczenia unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska lub wytwórcy odpadów. ePUAP - Przedłożenie zaświadczenia unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska lub wytwórcy odpadów. 1 1 0 0
ePUAP - Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym ePUAP - Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym 54 54 0 0
ePUAP - Udzielanie informacji z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ePUAP - Udzielanie informacji z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 4 4 0 0
ePUAP - Sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy ePUAP - Sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy 6 6 0 0
ePUAP - Zaświadczenie o braku dochodów ePUAP - Zaświadczenie o braku dochodów 1 1 0 0
ePUAP - Dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej POPC, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” ePUAP - Dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej POPC, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” brak danych 0 0 0
ePUAP - Informowanie beneficjentów o zmianach ministerialnych wytycznych horyzontalnych w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ePUAP - Informowanie beneficjentów o zmianach ministerialnych wytycznych horyzontalnych w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 brak danych 0 0 0
ePUAP - Przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego ePUAP - Przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego 2 2 0 0
ePUAP - Wymiana prawa jazdy ePUAP - Wymiana prawa jazdy 22 22 0 0
ePUAP - Udzielenie pomocy społecznej ePUAP - Udzielenie pomocy społecznej 28 28 0 0
ePUAP - Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego ePUAP - Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 9 9 0 0
ePUAP - Udostępnienie poświadczonej mapy zasadniczej ePUAP - Udostępnienie poświadczonej mapy zasadniczej 1 1 0 0
ePUAP - Zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego ePUAP - Zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 8 0 0
ePUAP - Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ePUAP - Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 155 155 0 0
ePUAP - Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych ePUAP - Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych 1 1 0 0
ePUAP - Zgłoszenie rozpoczęcia prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi dostępnymi bez przepisu lekarza weterynarii ePUAP - Zgłoszenie rozpoczęcia prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi dostępnymi bez przepisu lekarza weterynarii 4 4 0 0
ePUAP - Wydawanie i przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP ePUAP - Wydawanie i przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP 2 2 0 0
ePUAP - Odszkodowanie za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez jelenie, daniele, sarny i dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich ePUAP - Odszkodowanie za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez jelenie, daniele, sarny i dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich 5 5 0 0
ePUAP - Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości ePUAP - Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości brak danych 0 0 0
ePUAP - Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej ePUAP - Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej 1 1 0 0
ePUAP - Oświadczenie o stanie majątkowym ePUAP - Oświadczenie o stanie majątkowym 1 1 0 0
ePUAP - Odwołania i zażalenia ePUAP - Odwołania i zażalenia 29 29 0 0
ePUAP - Wydanie zaświadczenia o położeniu budynku ePUAP - Wydanie zaświadczenia o położeniu budynku 2 2 0 0
ePUAP - Pierwsza rejestracja pojazdów nowych zakupionych na terenie RP ePUAP - Pierwsza rejestracja pojazdów nowych zakupionych na terenie RP 1 1 0 0
ePUAP - Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego ePUAP - Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego 4 4 0 0
ePUAP - Wydanie wtórnika prawa jazdy ePUAP - Wydanie wtórnika prawa jazdy 35 35 0 0
ePUAP - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ePUAP - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 1 1 0 0
ePUAP - Zmiana adresu do korespondencji lub zamieszkania ePUAP - Zmiana adresu do korespondencji lub zamieszkania 4 4 0 0
ePUAP - Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta ePUAP - Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta 1 1 0 0
ePUAP - Duplikaty i odpisy świadectw ePUAP - Duplikaty i odpisy świadectw 9 9 0 0
ePUAP - Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych ePUAP - Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych 92 92 0 0
ePUAP - Karta Dużej Rodziny ePUAP - Karta Dużej Rodziny 139 139 0 0
ePUAP - Zapisy do żłobka / przedszkola / szkoły (podstawowej, liceum) ePUAP - Zapisy do żłobka / przedszkola / szkoły (podstawowej, liceum) 7 7 0 0
ePUAP - Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ePUAP - Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 12 12 0 0
ePUAP - Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb ePUAP - Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb 11 11 0 0
ePUAP - Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej ePUAP - Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej 1 1 0 0
ePUAP - Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego ePUAP - Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego 648 648 0 0
ePUAP - Utworzenie konta użytkownika aplikacji eKRUS ePUAP - Utworzenie konta użytkownika aplikacji eKRUS 332 332 0 0
ePUAP - Udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy ePUAP - Udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy 245 245 0 0
ePUAP - Wpis do rejestru, zmiana danych w rejestrze, wykreślenie z rejestru gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem, podlegających kontroli międzynarodowego handlu tymi gatunkami ePUAP - Wpis do rejestru, zmiana danych w rejestrze, wykreślenie z rejestru gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem, podlegających kontroli międzynarodowego handlu tymi gatunkami 14 14 0 0
ePUAP - Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ePUAP - Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 98 98 0 0
ePUAP - Windykacja PFRON ePUAP - Windykacja PFRON 1 1 0 0
ePUAP - Opublikowanie wzoru dokumentu elektronicznego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych ePUAP - Opublikowanie wzoru dokumentu elektronicznego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych 1041 1041 0 0
ePUAP - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ePUAP - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast brak danych 0 0 0
ePUAP - Dofinansowanie w ramach Działania I.3 PO RPW ePUAP - Dofinansowanie w ramach Działania I.3 PO RPW 3 3 0 0
ePUAP - Przyznanie Nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury ePUAP - Przyznanie Nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury brak danych 0 0 0
ePUAP - Zapytania o dane dłużnika ePUAP - Zapytania o dane dłużnika brak danych 0 0 0
ePUAP - Przekazanie informacji do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ePUAP - Przekazanie informacji do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 26 26 0 0
ePUAP - Wypis z ewidencji klubów sportowych ePUAP - Wypis z ewidencji klubów sportowych 1 1 0 0
ePUAP - Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości ePUAP - Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości 713 713 0 0
ePUAP - Organizacja przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Wojewódzkim ePUAP - Organizacja przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Wojewódzkim 457 457 0 0
ePUAP - Zgłoszenie interwencji dotyczącej ochrony środowiska ePUAP - Zgłoszenie interwencji dotyczącej ochrony środowiska 1 1 0 0
ePUAP - Wpis do rejestru klubów integracji społecznej ePUAP - Wpis do rejestru klubów integracji społecznej 1 1 0 0
ePUAP - Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy ePUAP - Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy 3562 3562 0 0
ePUAP - Wykreślenie z rejestru systemu zapasów interwencyjnych ePUAP - Wykreślenie z rejestru systemu zapasów interwencyjnych 1 1 0 0
ePUAP - Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet ePUAP - Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet 6 6 0 0
ePUAP - Nadawanie odznaczeń Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ePUAP - Nadawanie odznaczeń Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 1 1 0 0
ePUAP - Rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa ePUAP - Rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa 3 3 0 0
ePUAP - Wystawianie i wydawanie lekarzom zaświadczeń o średniej ocen z egzaminu specjalistycznego I stopnia oraz poświadczonych za zgodność kopii protokołów egzaminacyjnych I stopnia ePUAP - Wystawianie i wydawanie lekarzom zaświadczeń o średniej ocen z egzaminu specjalistycznego I stopnia oraz poświadczonych za zgodność kopii protokołów egzaminacyjnych I stopnia 3 3 0 0
ePUAP - Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ePUAP - Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast brak danych 0 0 0
ePUAP - Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi ePUAP - Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi 14 14 0 0
ePUAP - Usługa CEK: Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Kierowców i przekazywanie do realizacji. ePUAP - Usługa CEK: Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Kierowców i przekazywanie do realizacji. 255 255 0 0
ePUAP - Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej ePUAP - Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 14 14 0 0
ePUAP - Pozwolenie na rozbiórkę ePUAP - Pozwolenie na rozbiórkę brak danych 0 0 0
ePUAP - Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. ePUAP - Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. brak danych 0 0 0
ePUAP - Deklaracja na podatek rolny ePUAP - Deklaracja na podatek rolny 27 27 0 0
ePUAP - Ulgi podatkowe dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej ePUAP - Ulgi podatkowe dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej brak danych 0 0 0
ePUAP - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ePUAP - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 1 0 0
ePUAP - Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste ePUAP - Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste 4 4 0 0
ePUAP - Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego ePUAP - Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego 4 4 0 0
ePUAP - Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego ePUAP - Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego 3 3 0 0
ePUAP - Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych ePUAP - Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 22 22 0 0
ePUAP - Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę ePUAP - Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę 2 2 0 0
ePUAP - Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej ePUAP - Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej 354 354 0 0
ePUAP - Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części ePUAP - Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części brak danych 0 0 0
ePUAP - Najem lokali użytkowych ePUAP - Najem lokali użytkowych 4 4 0 0
ePUAP - Najem mieszkania komunalnego ePUAP - Najem mieszkania komunalnego 1 1 0 0
ePUAP - Informacja dotycząca naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska ePUAP - Informacja dotycząca naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska 3 3 0 0
ePUAP - Wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ePUAP - Wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1 1 0 0
ePUAP - Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców ePUAP - Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców brak danych 0 0 0
ePUAP - Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu i właściciela ePUAP - Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu i właściciela 2 2 0 0
ePUAP - Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli ePUAP - Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli brak danych 0 0 0
ePUAP - Utworzenie parku krajobrazowego ePUAP - Utworzenie parku krajobrazowego brak danych 0 0 0
ePUAP - Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów ePUAP - Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów brak danych 0 0 0
ePUAP - Zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej ePUAP - Zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej brak danych 0 0 0
ePUAP - Udostępnienie danych ze zbioru geodezyjnego ePUAP - Udostępnienie danych ze zbioru geodezyjnego 18 18 0 0
ePUAP - Zezwolenie na przetwarzanie odpadów ePUAP - Zezwolenie na przetwarzanie odpadów brak danych 0 0 0
ePUAP - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego ePUAP - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego brak danych 0 0 0
ePUAP - Formularz aplikacyjny dotyczący wolontariatów ePUAP - Formularz aplikacyjny dotyczący wolontariatów 1 1 0 0
ePUAP - Deklaracja na podatek od środków transportowych ePUAP - Deklaracja na podatek od środków transportowych 6 6 0 0
ePUAP - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości ePUAP - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 449 449 0 0
ePUAP - Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę ePUAP - Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę 1 1 0 0
ePUAP - Wydawanie opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym ePUAP - Wydawanie opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 13 13 0 0
ePUAP - Wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu/ flagi Województwa Małopolskiego ePUAP - Wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu/ flagi Województwa Małopolskiego 9 9 0 0
ePUAP - Rejestracja pojazdów kolejowych ePUAP - Rejestracja pojazdów kolejowych 16 16 0 0
ePUAP - Kolejne zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdów niezgodnych z TSI ePUAP - Kolejne zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdów niezgodnych z TSI 2 2 0 0
ePUAP - Oświadczenie POZ o przekazaniu środków ePUAP - Oświadczenie POZ o przekazaniu środków 112 112 0 0
ePUAP - Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne ePUAP - Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne 20 20 0 0
ePUAP - Projekty cenników i regulaminów operatorów o znaczącej pozycji rynkowej ePUAP - Projekty cenników i regulaminów operatorów o znaczącej pozycji rynkowej 1 1 0 0
ePUAP - Zbieg egzekucji ePUAP - Zbieg egzekucji 33027 33027 0 0
ePUAP - Zajęcia Komornicze ePUAP - Zajęcia Komornicze 747 747 0 0
ePUAP - Dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej POPC: Działanie 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ePUAP - Dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej POPC: Działanie 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 31 31 0 0
ePUAP - Wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń ePUAP - Wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń 3 3 0 0
ePUAP - Zgłoszenie utraty/zniszczenia/odnalezienia dokumentu paszportowego ePUAP - Zgłoszenie utraty/zniszczenia/odnalezienia dokumentu paszportowego 19 19 0 0
ePUAP - Rozpatrzenie interwencji w zakresie ochrony środowiska ePUAP - Rozpatrzenie interwencji w zakresie ochrony środowiska 22 22 0 0
ePUAP - Wydanie wiążącej informacji akcyzowej ePUAP - Wydanie wiążącej informacji akcyzowej 5 5 0 0
ePUAP - Wstępne zapotrzebowanie na znaki akcyzy ePUAP - Wstępne zapotrzebowanie na znaki akcyzy 20 20 0 0
ePUAP - Skarga dotycząca egzaminu państwowego na prawo jazdy ePUAP - Skarga dotycząca egzaminu państwowego na prawo jazdy 1 1 0 0
ePUAP - Poznańska Karta Rodziny Dużej ePUAP - Poznańska Karta Rodziny Dużej 55 55 0 0
ePUAP - Udzielanie informacji o programach Unii Europejskiej ePUAP - Udzielanie informacji o programach Unii Europejskiej 1 1 0 0
ePUAP - Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ePUAP - Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 79 79 0 0
ePUAP - Zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: podatku od nieruchomości ePUAP - Zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: podatku od nieruchomości brak danych 0 0 0
ePUAP - Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych ePUAP - Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych brak danych 0 0 0
ePUAP - Dopuszczenie do egzaminu z języka obcego w zakresie wymaganym od pilotów wycieczek lub przewodników turystycznych ePUAP - Dopuszczenie do egzaminu z języka obcego w zakresie wymaganym od pilotów wycieczek lub przewodników turystycznych brak danych 0 0 0
ePUAP - Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy ePUAP - Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy brak danych 0 0 0
ePUAP - Powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej ePUAP - Powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej brak danych 0 0 0
ePUAP - Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych ePUAP - Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych brak danych 0 0 0
ePUAP - Zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: podatku rolnego ePUAP - Zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: podatku rolnego brak danych 0 0 0
ePUAP - Zgłoszenie utworzenia stowarzyszenia zwykłego ePUAP - Zgłoszenie utworzenia stowarzyszenia zwykłego brak danych 0 0 0
ePUAP - Wszczęcie egzekucji komorniczej ePUAP - Wszczęcie egzekucji komorniczej 1 1 0 0
ePUAP - Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów ePUAP - Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów brak danych 0 0 0
ePUAP - Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym ePUAP - Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym 7 7 0 0
ePUAP - Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty grzywny, z tytułu należności mandatu karnego kredytowanego ePUAP - Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty grzywny, z tytułu należności mandatu karnego kredytowanego 19 19 0 0
ePUAP - Skargi, wnioski, zapytania do urzędu ePUAP - Skargi, wnioski, zapytania do urzędu 119072 119072 0 0
ePUAP - Deklaracja na podatek leśny ePUAP - Deklaracja na podatek leśny 11 11 0 0
ePUAP - Wydanie dziennika budowy/rozbiórki ePUAP - Wydanie dziennika budowy/rozbiórki 4 4 0 0
ePUAP - Zasiłek szkolny ePUAP - Zasiłek szkolny 13 13 0 0
ePUAP - Przesyłanie dokumentów wewnętrznych między jednostkami administracji ePUAP - Przesyłanie dokumentów wewnętrznych między jednostkami administracji 20780 20780 0 0
ePUAP - Udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ePUAP - Udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 29 29 0 0
ePUAP - Udostępnianie informacji o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze ePUAP - Udostępnianie informacji o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze 3 3 0 0
ePUAP - Zbiórka publiczna ePUAP - Zbiórka publiczna 5742 5742 0 0
ePUAP - Przyjmowanie danych dotyczących infrastruktury technicznej, kanałów technologicznych, robót budowlanych oraz danych o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ePUAP - Przyjmowanie danych dotyczących infrastruktury technicznej, kanałów technologicznych, robót budowlanych oraz danych o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 50 50 0 0
ePUAP - Wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej ePUAP - Wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej 32 32 0 0
ePUAP - Pismo ogólne do Rzecznika Praw Obywatelskich ePUAP - Pismo ogólne do Rzecznika Praw Obywatelskich 85 85 0 0
ePUAP - Wystawianie i wydawanie pielęgniarkom/położnym zaświadczeń o ukończeniu kursów doskonalących i specjalizacji pielęgniarskich ePUAP - Wystawianie i wydawanie pielęgniarkom/położnym zaświadczeń o ukończeniu kursów doskonalących i specjalizacji pielęgniarskich 1 1 0 0
ePUAP - Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych ePUAP - Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych brak danych 0 0 0
ePUAP - Udostępnianie informacji publicznej na wniosek - stary wzór ePUAP - Udostępnianie informacji publicznej na wniosek - stary wzór 1099 1099 0 0
ePUAP - Kierowanie do kształcenia specjalnego ePUAP - Kierowanie do kształcenia specjalnego brak danych 0 0 0
ePUAP - Wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego ePUAP - Wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego brak danych 0 0 0
ePUAP - Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ePUAP - Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 8 8 0 0
ePUAP - Zaświadczenie o dochodach ePUAP - Zaświadczenie o dochodach 48 48 0 0
ePUAP - Złożenie wniosku o wpis lub wykreślenie z Rejestru Zastawów Skarbowych ePUAP - Złożenie wniosku o wpis lub wykreślenie z Rejestru Zastawów Skarbowych 1 1 0 0
ePUAP - Wydanie zgody na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe ePUAP - Wydanie zgody na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe brak danych 0 0 0
ePUAP - Częściowa rekompensata kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły znajdującej się poza terenem administracyjnym gminy ePUAP - Częściowa rekompensata kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły znajdującej się poza terenem administracyjnym gminy brak danych 0 0 0
ePUAP - TW-1 Przekazywanie tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych. ePUAP - TW-1 Przekazywanie tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych. 1485 1485 0 0
ePUAP - Dotacja na zakup i montaż odnawialnego źródła energii ePUAP - Dotacja na zakup i montaż odnawialnego źródła energii brak danych 0 0 0
ePUAP - Zgoda na czasowe zajęcie terenu gminy lub skarbu państwa ePUAP - Zgoda na czasowe zajęcie terenu gminy lub skarbu państwa brak danych 0 0 0
ePUAP - Zezwolenie na lokalizację stoiska handlu okrężnego poza targowiskiem lub ogródka gastronomicznego ePUAP - Zezwolenie na lokalizację stoiska handlu okrężnego poza targowiskiem lub ogródka gastronomicznego brak danych 0 0 0
ePUAP - Wydanie karty doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego i ratownika medycznego ePUAP - Wydanie karty doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego i ratownika medycznego 8 8 0 0
ePUAP - Wypożyczanie akt z archiwum zakładowego ze zbioru dokumentacji osobowo-płacowej zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, których organami założycielskimi byli wojewodowie ePUAP - Wypożyczanie akt z archiwum zakładowego ze zbioru dokumentacji osobowo-płacowej zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, których organami założycielskimi byli wojewodowie 1 1 0 0
ePUAP - Nadanie statusu centrum integracji społecznej ePUAP - Nadanie statusu centrum integracji społecznej 65 65 0 0
ePUAP - Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych ePUAP - Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych 53 53 0 0
ePUAP - Wydanie gadżetów promocyjnych ePUAP - Wydanie gadżetów promocyjnych 3 3 0 0
ePUAP - Wystąpienia i sprawozdania banków do NFOŚiGW ePUAP - Wystąpienia i sprawozdania banków do NFOŚiGW 278 278 0 0
ePUAP - Korespondencja do Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca spraw odwoławczych ePUAP - Korespondencja do Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca spraw odwoławczych 279 279 0 0
ePUAP - Korespondencja do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotycząca Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji ePUAP - Korespondencja do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotycząca Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji 29 29 0 0
ePUAP - Wydanie kopii dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego zatrzymanego przez organy kontroli ruchu ePUAP - Wydanie kopii dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego zatrzymanego przez organy kontroli ruchu 2 2 0 0
ePUAP - Korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ePUAP - Korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 3 0 0
ePUAP - Zgłoszenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej ePUAP - Zgłoszenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 7 7 0 0
ePUAP - Wydanie postanowienia opiniującego wniosek o wydanie książeczki żeglarskiej w zakresie istnienia przesłanek do odmowy wydania paszportu ePUAP - Wydanie postanowienia opiniującego wniosek o wydanie książeczki żeglarskiej w zakresie istnienia przesłanek do odmowy wydania paszportu 3 3 0 0
ePUAP - Dopisanie do spisu wyborców ePUAP - Dopisanie do spisu wyborców 212 212 0 0
ePUAP - Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy ePUAP - Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy 1 1 0 0
ePUAP - Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji ePUAP - Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji 8 8 0 0
ePUAP - Zawiadomienie emeryta-rencisty, osoby uprawnionej do renty rodzinnej o osiąganym przychodzie ZER WU - 10b/2009 ePUAP - Zawiadomienie emeryta-rencisty, osoby uprawnionej do renty rodzinnej o osiąganym przychodzie ZER WU - 10b/2009 12 12 0 0
ePUAP - Przekazanie informacji z systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) do organów podatkowych ePUAP - Przekazanie informacji z systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) do organów podatkowych 96 96 0 0
ePUAP - Składanie informacji o opłatach z Prawa geologicznego i górniczego ePUAP - Składanie informacji o opłatach z Prawa geologicznego i górniczego 2 2 0 0
ePUAP - Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego ePUAP - Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego 1 1 0 0
ePUAP - Przyznanie dodatku mieszkaniowego ePUAP - Przyznanie dodatku mieszkaniowego brak danych 0 0 0
ePUAP - Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania ePUAP - Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania brak danych 0 0 0
ePUAP - Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska ePUAP - Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska 52 52 0 0
ePUAP - Przyznanie stypendiów Marszałka Województwa dla uczniów/słuchaczy/studentów ePUAP - Przyznanie stypendiów Marszałka Województwa dla uczniów/słuchaczy/studentów 2 2 0 0
ePUAP - Wniosek o udostępnienie spisu wyborców ePUAP - Wniosek o udostępnienie spisu wyborców 19 19 0 0
ePUAP - Udostępnienie rejestru wyborców ePUAP - Udostępnienie rejestru wyborców 15 15 0 0
ePUAP - Skreślenie z rejestru wyborców ePUAP - Skreślenie z rejestru wyborców 3 3 0 0
ePUAP - Indeks wykonywanych zabiegów medycznych ePUAP - Indeks wykonywanych zabiegów medycznych 10 10 0 0
ePUAP - Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ePUAP - Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 168 168 0 0
ePUAP - Zawiadomienie o zbyciu pojazdu ePUAP - Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 9293 9293 0 0
ePUAP - Wszczęcie na wniosek konsumenta procedury mediacji, zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą ePUAP - Wszczęcie na wniosek konsumenta procedury mediacji, zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą 86 86 0 0
ePUAP - Uzgodnienie projektu przyłącza lub sieci ePUAP - Uzgodnienie projektu przyłącza lub sieci 1 1 0 0
ePUAP - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej ePUAP - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 25 25 0 0
ePUAP - Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym ePUAP - Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 641 641 0 0
ePUAP - Ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego ePUAP - Ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 8 8 0 0
ePUAP - Zaświadczenie o zarejestrowaniu zbioru danych osobowych ePUAP - Zaświadczenie o zarejestrowaniu zbioru danych osobowych 7 7 0 0
ePUAP - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ePUAP - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 1 1 0 0
ePUAP - Wydanie świadectwa dla mieszanki materiału siewnego ePUAP - Wydanie świadectwa dla mieszanki materiału siewnego 8 8 0 0
ePUAP - Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy ePUAP - Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy 233 233 0 0
ePUAP - Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych ePUAP - Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych 16 16 0 0
ePUAP - Zaświadczenie o posiadaniu prawa jazdy ePUAP - Zaświadczenie o posiadaniu prawa jazdy 25 25 0 0
ePUAP - Udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych ePUAP - Udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych 87 87 0 0
ePUAP - Udostępnianie z Rejestru Dowodów Osobistych dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ePUAP - Udostępnianie z Rejestru Dowodów Osobistych dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 56 56 0 0
ePUAP - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ePUAP - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych brak danych 0 0 0
ePUAP - Zawiadomienie o ukaraniu nauczyciela karą dyscyplinarną lub zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków lub innych zdarzeniach, o których informacje odnotowuje się w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych ePUAP - Zawiadomienie o ukaraniu nauczyciela karą dyscyplinarną lub zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków lub innych zdarzeniach, o których informacje odnotowuje się w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych 88 88 0 0
ePUAP - Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego z danymi do korekty ePUAP - Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego z danymi do korekty 2981 2981 0 0
ePUAP - Dokonanie zmian w opisie pojazdu ePUAP - Dokonanie zmian w opisie pojazdu 1 1 0 0
ePUAP - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie ePUAP - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 8 8 0 0
ePUAP - Zgłoszenie szkody w pojeździe ePUAP - Zgłoszenie szkody w pojeździe 35 35 0 0
ePUAP - Wydanie biletu specjalnego - komunikacja miejska ePUAP - Wydanie biletu specjalnego - komunikacja miejska 3 3 0 0
ePUAP - Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na przewóz osób lub przewóz rzeczy (w zakresie krajowego transportu drogowego) oraz udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej w międzynarodowym transporcie drogowym (osób i rzeczy) ePUAP - Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na przewóz osób lub przewóz rzeczy (w zakresie krajowego transportu drogowego) oraz udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej w międzynarodowym transporcie drogowym (osób i rzeczy) 1 1 0 0
ePUAP - Powołanie komisji do spraw szacowania szkód w rolnictwie ePUAP - Powołanie komisji do spraw szacowania szkód w rolnictwie 8 8 0 0
ePUAP - Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym ePUAP - Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 1 1 0 0
ePUAP - Przelew świadczenia na konto bezrobotnego ePUAP - Przelew świadczenia na konto bezrobotnego 2 2 0 0
ePUAP - Zryczałtowany dodatek energetyczny ePUAP - Zryczałtowany dodatek energetyczny 12 12 0 0
ePUAP - Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego ePUAP - Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego 3 3 0 0
ePUAP - Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym ePUAP - Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym 14 14 0 0
ePUAP - Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego ePUAP - Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego 140 140 0 0
ePUAP - Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego ePUAP - Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego 1812 1812 0 0
ePUAP - Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych ePUAP - Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych 18 18 0 0
ePUAP - Uzyskanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego ePUAP - Uzyskanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego brak danych 0 0 0
ePUAP - Udzielenie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych ePUAP - Udzielenie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych 952 952 0 0
ePUAP - Informacja dotycząca rozpoczęcia szkolenia okresowego kierowców ePUAP - Informacja dotycząca rozpoczęcia szkolenia okresowego kierowców 1494 1494 0 0
ePUAP - Wydanie dowodu pierwszeństwa dla znaku towarowego ePUAP - Wydanie dowodu pierwszeństwa dla znaku towarowego 8 8 0 0
ePUAP - Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej ePUAP - Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 365 365 0 0
ePUAP - Anulowanie wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) ePUAP - Anulowanie wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) 3 3 0 0
ePUAP - Udostępnianie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych w drodze weryfikacji ePUAP - Udostępnianie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych w drodze weryfikacji 9 9 0 0
ePUAP - Informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat ePUAP - Informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat 568 568 0 0
ePUAP - Powołanie do służby przygotowawczej ePUAP - Powołanie do służby przygotowawczej 24 24 0 0
ePUAP - Aktualizacja wpisu w katastrze wodnym spółki wodnej lub związku spółek wodnych ePUAP - Aktualizacja wpisu w katastrze wodnym spółki wodnej lub związku spółek wodnych 2 2 0 0
ePUAP - Wydanie zaświadczenia z katastru wodnego dla spółki wodnej lub związku spółek wodnych ePUAP - Wydanie zaświadczenia z katastru wodnego dla spółki wodnej lub związku spółek wodnych 1 1 0 0
ePUAP - Przekazanie do Katastru wodnego informacji o wydanym pozwoleniu wodnoprawnym ePUAP - Przekazanie do Katastru wodnego informacji o wydanym pozwoleniu wodnoprawnym 8 8 0 0
ePUAP - Udostępnienie informacji z Katastru wodnego ePUAP - Udostępnienie informacji z Katastru wodnego 7 7 0 0
ePUAP - Zawarcie umowy lub udzielenie promesy zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości / użyczenia nieruchomości / najmu nieruchomości lub lokalu / użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi / użyczenia gruntów pokrytych wodami płynącymi ePUAP - Zawarcie umowy lub udzielenie promesy zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości / użyczenia nieruchomości / najmu nieruchomości lub lokalu / użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi / użyczenia gruntów pokrytych wodami płynącymi 1 1 0 0
ePUAP - ORD-IN Wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej na wniosek zainteresowanego ePUAP - ORD-IN Wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej na wniosek zainteresowanego 1280 1280 0 0
ePUAP - DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych ePUAP - DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych 90 90 0 0
ePUAP - ORD-OG Wydanie podatkowej interpretacji ogólnej na wniosek ePUAP - ORD-OG Wydanie podatkowej interpretacji ogólnej na wniosek 7 7 0 0
ePUAP - Przyznanie prawa do świadczenia rodzicielskiego ePUAP - Przyznanie prawa do świadczenia rodzicielskiego 35 35 0 0
ePUAP - Ustanowienie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) ePUAP - Ustanowienie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) 1265 1265 0 0
ePUAP - Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż ePUAP - Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż brak danych 0 0 0
ePUAP - Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ePUAP - Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 26 26 0 0
ePUAP - Wpis placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego do prowadzonego przez Wojewodę rejestru ePUAP - Wpis placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego do prowadzonego przez Wojewodę rejestru 1 1 0 0
ePUAP - Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób ePUAP - Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób brak danych 0 0 0
ePUAP - Wygaszenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób ePUAP - Wygaszenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób brak danych 0 0 0
ePUAP - Wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką ePUAP - Wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką brak danych 0 0 0
ePUAP - Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy ePUAP - Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy 1 1 0 0
ePUAP - Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców ePUAP - Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców brak danych 0 0 0
ePUAP - Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym ePUAP - Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym brak danych 0 0 0
ePUAP - Konkurs Zielone Światło” w ramach dz. 2.1.1 PO KL ePUAP - Konkurs Zielone Światło” w ramach dz. 2.1.1 PO KL 1 1 0 0
ePUAP - Wsparcie w ramach Działania PO KL 2.1.2 ePUAP - Wsparcie w ramach Działania PO KL 2.1.2 brak danych 0 0 0
ePUAP - Udzielenie informacji o stanie jakości wody w wodociągach ePUAP - Udzielenie informacji o stanie jakości wody w wodociągach 1 1 0 0
ePUAP - Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców ePUAP - Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców brak danych 0 0 0
ePUAP - Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (niepowodująca rozszerzenia zakresu działalności regulowanej) ePUAP - Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (niepowodująca rozszerzenia zakresu działalności regulowanej) brak danych 0 0 0
ePUAP - Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy ePUAP - Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy brak danych 0 0 0
ePUAP - Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości ePUAP - Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości brak danych 0 0 0
ePUAP - Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych podatnikom ePUAP - Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych podatnikom brak danych 0 0 0
ePUAP - Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub poszerzenie istniejącego do 100ha ePUAP - Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub poszerzenie istniejącego do 100ha 1 1 0 0
ePUAP - Decyzja na nadanie i umieszczenie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej ePUAP - Decyzja na nadanie i umieszczenie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej brak danych 0 0 0
ePUAP - Wniosek o delegowanie funkcjonariusza celnego ePUAP - Wniosek o delegowanie funkcjonariusza celnego brak danych 0 0 0
ePUAP - Organizacja imprezy masowej ePUAP - Organizacja imprezy masowej brak danych 0 0 0
ePUAP - Zajęcia wierzytelności nadpłat i zwrotów podatków ePUAP - Zajęcia wierzytelności nadpłat i zwrotów podatków 181999 181999 0 0
ePUAP - Uprzednia zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej ePUAP - Uprzednia zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej brak danych 0 0 0
ePUAP - Wydanie zgody na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych ePUAP - Wydanie zgody na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych 12 12 0 0
ePUAP - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ePUAP - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2 2 0 0
ePUAP - Przekazywanie danych do informacji o stanie mienia komunalnego ePUAP - Przekazywanie danych do informacji o stanie mienia komunalnego 396 396 0 0
ePUAP - Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych ePUAP - Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych 1550 1550 0 0
ePUAP - Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia ePUAP - Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia 235 235 0 0
ePUAP - Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (OPL-1) ePUAP - Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (OPL-1) 45 45 0 0
ePUAP - Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego ePUAP - Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego brak danych 0 0 0
ePUAP - Wykreślenie z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych ePUAP - Wykreślenie z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych brak danych 0 0 0
ePUAP - Fundusz Pożyczkowego Wspierania Innowacji ePUAP - Fundusz Pożyczkowego Wspierania Innowacji 1 1 0 0
ePUAP - Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych ePUAP - Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych brak danych 0 0 0
ePUAP - Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji przemysłowych (w gospodarce odpadami) ePUAP - Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji przemysłowych (w gospodarce odpadami) brak danych 0 0 0
ePUAP - Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy ePUAP - Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy brak danych 0 0 0
ePUAP - Odroczenie terminu płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę ePUAP - Odroczenie terminu płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę brak danych 0 0 0
ePUAP - Udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych ePUAP - Udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych brak danych 0 0 0
ePUAP - Przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie gminy ePUAP - Przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie gminy brak danych 0 0 0
ePUAP - Wydawanie zaświadczeń z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i z z ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej ePUAP - Wydawanie zaświadczeń z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i z z ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej 8 8 0 0
ePUAP - Dokonanie/zmiana wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych. ePUAP - Dokonanie/zmiana wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych. 1 1 0 0
ePUAP - Dofinansowanie w ramach Działania 2.1 PO PC ePUAP - Dofinansowanie w ramach Działania 2.1 PO PC brak danych 0 0 0
ePUAP - Informacje o zapasach obowiązkowych i handlowych lub produkcji ropy naftowej i paliw. ePUAP - Informacje o zapasach obowiązkowych i handlowych lub produkcji ropy naftowej i paliw. 117 117 0 0
ePUAP - Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych ePUAP - Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 3 3 0 0
ePUAP - Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ePUAP - Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 9 9 0 0
ePUAP - Zaświadczenia o stanie majątkowym ePUAP - Zaświadczenia o stanie majątkowym 11 11 0 0
ePUAP - Zapytanie o dobrą reputację do KREPTD ePUAP - Zapytanie o dobrą reputację do KREPTD 8 8 0 0
ePUAP - Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej ePUAP - Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej 58 58 0 0
ePUAP - Uzyskanie patronatu lub członkostwa w komitecie honorowym ePUAP - Uzyskanie patronatu lub członkostwa w komitecie honorowym 22 22 0 0
ePUAP - Wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego ePUAP - Wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego 21 21 0 0
ePUAP - Informacja w sprawie podatku rolnego ePUAP - Informacja w sprawie podatku rolnego 23 23 0 0
ePUAP - Informacja w sprawie podatku leśnego ePUAP - Informacja w sprawie podatku leśnego 1 1 0 0
ePUAP - Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku ePUAP - Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku brak danych 0 0 0
ePUAP - Uzyskanie nagrody za szczególne osiągnięcia ucznia ePUAP - Uzyskanie nagrody za szczególne osiągnięcia ucznia 1 1 0 0
ePUAP - Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły ePUAP - Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 5 5 0 0
ePUAP - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót ePUAP - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 2 2 0 0
ePUAP - Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi ePUAP - Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi 1 1 0 0
ePUAP - Wykreślenie przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego z rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych ePUAP - Wykreślenie przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego z rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych brak danych 0 0 0
ePUAP - Uzyskanie zgody na korzystanie z logo urzędu ePUAP - Uzyskanie zgody na korzystanie z logo urzędu brak danych 0 0 0
ePUAP - Udzielanie zgody w zakresie zbywania oraz w zakresie udzielania bonifikat od cen i opłat za nieruchomości Skarbu Państwa ePUAP - Udzielanie zgody w zakresie zbywania oraz w zakresie udzielania bonifikat od cen i opłat za nieruchomości Skarbu Państwa 1 1 0 0
ePUAP - Wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne ePUAP - Wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne 1 1 0 0
ePUAP - Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej ePUAP - Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej 568 568 0 0
ePUAP - Wyrejestrowanie pojazdu ePUAP - Wyrejestrowanie pojazdu 28 28 0 0
ePUAP - Wydanie (zwrot) dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję ePUAP - Wydanie (zwrot) dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję 1 1 0 0
ePUAP - Deklaracja na podatek od nieruchomości ePUAP - Deklaracja na podatek od nieruchomości 375 375 0 0
ePUAP - Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym ePUAP - Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym 2 2 0 0
ePUAP - Przyjmowanie wniosków do Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ePUAP - Przyjmowanie wniosków do Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 15 15 0 0
ePUAP - Wyjaśnienie do GIODO w prowadzonej przez niego sprawie ePUAP - Wyjaśnienie do GIODO w prowadzonej przez niego sprawie 42 42 0 0
ePUAP - Zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych ePUAP - Zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych 6 6 0 0
ePUAP - Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM ePUAP - Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM 1 1 0 0
ePUAP - Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy ePUAP - Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 3 3 0 0
ePUAP - Czasowa rejestracja pojazdu ePUAP - Czasowa rejestracja pojazdu 3 3 0 0
ePUAP - Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ePUAP - Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 47 47 0 0
ePUAP - Nadanie loginu i hasła do Biuletynu Zamówień Publicznych ePUAP - Nadanie loginu i hasła do Biuletynu Zamówień Publicznych 6 6 0 0
ePUAP - Wydawanie zaświadczeń ePUAP - Wydawanie zaświadczeń 7 7 0 0
ePUAP - Przystąpienie do postępowania odwoławczego do Krajowej Izby Odwoławczej ePUAP - Przystąpienie do postępowania odwoławczego do Krajowej Izby Odwoławczej 461 461 0 0
ePUAP - Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu ePUAP - Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu brak danych 0 0 0
ePUAP - Zmiana imion i nazwisk ePUAP - Zmiana imion i nazwisk 6 6 0 0
ePUAP - Oświadczenie zainteresowanego w sprawie ustalenia prawa lub wysokości z zaopatrzenia emerytalnego ZER WU - 13/2011 ePUAP - Oświadczenie zainteresowanego w sprawie ustalenia prawa lub wysokości z zaopatrzenia emerytalnego ZER WU - 13/2011 3 3 0 0
ePUAP - Dyspozycja dotyczaca przekazywania świadczeń emerytalno-rentowych ZER-bank-PL/2010 ePUAP - Dyspozycja dotyczaca przekazywania świadczeń emerytalno-rentowych ZER-bank-PL/2010 3 3 0 0
ePUAP - Informacja o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości ePUAP - Informacja o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości 70 70 0 0
ePUAP - Informacja o gruntach ePUAP - Informacja o gruntach 6 6 0 0
ePUAP - Ewidencjonowanie szkoleń prowadzonych przez ośrodki szkolenia ePUAP - Ewidencjonowanie szkoleń prowadzonych przez ośrodki szkolenia 3930 3930 0 0
ePUAP - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych ePUAP - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 11 11 0 0
ePUAP - Dostęp do systemu teleinformatycznego ePUAP - Dostęp do systemu teleinformatycznego 519 519 0 0
ePUAP - Pismo wysyłane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), stanowiące odpowiedź lub zapytanie. ePUAP - Pismo wysyłane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), stanowiące odpowiedź lub zapytanie. 4 4 0 0
ePUAP - Sprawozdawczość budżetowa jednostek sektora finansów publicznych ePUAP - Sprawozdawczość budżetowa jednostek sektora finansów publicznych 15681 15681 0 0
ePUAP - Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów ePUAP - Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów 345 345 0 0
ePUAP - Informacja o lasach ePUAP - Informacja o lasach 2 2 0 0
ePUAP - Zawiadomienie o naruszeniu danych osobowych dla dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych ePUAP - Zawiadomienie o naruszeniu danych osobowych dla dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 73 73 0 0
ePUAP - Nadanie numeru porządkowego budynku ePUAP - Nadanie numeru porządkowego budynku 32 32 0 0
ePUAP - Dofinansowanie w ramach Działania II.1 PO RPW ePUAP - Dofinansowanie w ramach Działania II.1 PO RPW 4 4 0 0
ePUAP - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców ePUAP - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 2 2 0 0
ePUAP - Zezwolenie na eksploatację urządzenia objętego dozorem technicznym ePUAP - Zezwolenie na eksploatację urządzenia objętego dozorem technicznym 1 1 0 0
ePUAP - Wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy ePUAP - Wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy 2 2 0 0
ePUAP - Zatwierdzenie instrukcji składowiska odpadów ePUAP - Zatwierdzenie instrukcji składowiska odpadów 1 1 0 0
ePUAP - Wydanie zaświadczenia przez Powiatowy Urząd Pracy ePUAP - Wydanie zaświadczenia przez Powiatowy Urząd Pracy 28 28 0 0
ePUAP - Nadanie uprawnień do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) ePUAP - Nadanie uprawnień do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) 38 38 0 0
ePUAP - Rejestracja adresu email w Systemie Powiadamiania ePUAP - Rejestracja adresu email w Systemie Powiadamiania 10 10 0 0
ePUAP - Aktualizacja adresu email w Systemie Powiadamiania ePUAP - Aktualizacja adresu email w Systemie Powiadamiania 8 8 0 0
ePUAP - Zgłoszenie przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia lub innej pracy ePUAP - Zgłoszenie przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia lub innej pracy 61 61 0 0
ePUAP - Wykreślenie z ewidencji osób bezrobotnych ePUAP - Wykreślenie z ewidencji osób bezrobotnych 34 34 0 0
ePUAP - Informacja dotycząca zakończenia szkolenia okresowego kierowców i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie ePUAP - Informacja dotycząca zakończenia szkolenia okresowego kierowców i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie 871 871 0 0
ePUAP - Przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla kierowców po zakończonym kursie ePUAP - Przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla kierowców po zakończonym kursie 149 149 0 0
ePUAP - Wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM) ePUAP - Wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM) 3 3 0 0
ePUAP - Uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ePUAP - Uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2 2 0 0
ePUAP - Wydanie dziennika praktyki zawodowej dla osób rozpoczynających praktykę zawodową w dziedzinie geodezji i kartografii ePUAP - Wydanie dziennika praktyki zawodowej dla osób rozpoczynających praktykę zawodową w dziedzinie geodezji i kartografii 9 9 0 0
ePUAP - Udzielenie patentu na wynalazek ePUAP - Udzielenie patentu na wynalazek 720 720 0 0
ePUAP - Nadanie lub odebranie uprawnień do tworzenia wniosków dotyczących zmian w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego ePUAP - Nadanie lub odebranie uprawnień do tworzenia wniosków dotyczących zmian w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego 1 1 0 0
ePUAP - Wydawanie zaświadczeń w zakresie podatków i opłat ePUAP - Wydawanie zaświadczeń w zakresie podatków i opłat 2 2 0 0
ePUAP - Pismo w sprawach dotyczących przedmiotów własności przemysłowej ePUAP - Pismo w sprawach dotyczących przedmiotów własności przemysłowej 8421 8421 0 0
ePUAP - Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku ePUAP - Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku 23 23 0 0
ePUAP - Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu ePUAP - Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu 108 108 0 0
ePUAP - Zwrot nienależnej opłaty paszportowej ePUAP - Zwrot nienależnej opłaty paszportowej 3 3 0 0
ePUAP - Zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem ePUAP - Zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem 4 4 0 0
ePUAP - Wielkopolska Karta Rodziny ePUAP - Wielkopolska Karta Rodziny 38 38 0 0
ePUAP - Zapytanie w sprawach oświaty ePUAP - Zapytanie w sprawach oświaty 4 4 0 0
ePUAP - Zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników ePUAP - Zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników 3 3 0 0
ePUAP - Przedkładanie Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych projektów umów zawieranych zgodnie z ustawą o zapasach ropy naftowej ePUAP - Przedkładanie Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych projektów umów zawieranych zgodnie z ustawą o zapasach ropy naftowej 6 6 0 0
ePUAP - Przedkładanie Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych projektów lub kopii umów zawartych zgodnie z ustawą o zapasach ropy naftowej ePUAP - Przedkładanie Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych projektów lub kopii umów zawartych zgodnie z ustawą o zapasach ropy naftowej 4 4 0 0
ePUAP - Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ePUAP - Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 5 5 0 0
ePUAP - Zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych ePUAP - Zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych 60 60 0 0
ePUAP - Zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych ePUAP - Zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych 213 213 0 0
ePUAP - Nabór pracownika ePUAP - Nabór pracownika 5 5 0 0
ePUAP - Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków ePUAP - Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków 3670 3670 0 0
ePUAP - Uruchomienie usług systemu ASG-EUPOS ePUAP - Uruchomienie usług systemu ASG-EUPOS 92 92 0 0
ePUAP - Ustalenie numeru porządkowego budynku ePUAP - Ustalenie numeru porządkowego budynku 3 3 0 0
ePUAP - Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ePUAP - Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 2 0 0
ePUAP - Uzgadnianie planów ograniczeń dostaw ciepła ePUAP - Uzgadnianie planów ograniczeń dostaw ciepła 5 5 0 0
ePUAP - Zezwolenie na umieszczenie rodzeństwa oraz zwiększenie liczby dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego ePUAP - Zezwolenie na umieszczenie rodzeństwa oraz zwiększenie liczby dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego 2 2 0 0
ePUAP - Zezwolenie na umieszczenie kolejnego dziecka, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej ePUAP - Zezwolenie na umieszczenie kolejnego dziecka, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej 2 2 0 0
ePUAP - Zwrot z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego ePUAP - Zwrot z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 9 9 0 0
ePUAP - Zwolnienie z zakazów dla lokalizacji inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz w związku z zamiarem wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe ePUAP - Zwolnienie z zakazów dla lokalizacji inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz w związku z zamiarem wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe 3 3 0 0
ePUAP - Składanie informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny ePUAP - Składanie informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny 3 3 0 0
ePUAP - Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów niezgodnych z TSI ePUAP - Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów niezgodnych z TSI brak danych 0 0 0
ePUAP - Wniosek o zasiłek powodziowy w kwocie do 2 tys. zł ePUAP - Wniosek o zasiłek powodziowy w kwocie do 2 tys. zł 1 1 0 0
ePUAP - Sprawy dotyczące przebiegu studiów ePUAP - Sprawy dotyczące przebiegu studiów 11 11 0 0
ePUAP - Dotacje na zadania służące ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz podtrzymaniu i rozwojowi języka regionalnego ePUAP - Dotacje na zadania służące ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz podtrzymaniu i rozwojowi języka regionalnego 43 43 0 0
ePUAP - Potwierdzenie przebiegu nauczania w szkole, która została zlikwidowana ePUAP - Potwierdzenie przebiegu nauczania w szkole, która została zlikwidowana 23 23 0 0
ePUAP - Zgłoszenie podmiotu do Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich ePUAP - Zgłoszenie podmiotu do Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich 53 53 0 0
ePUAP - Wydanie identyfikatora przewodnika turystycznego górskiego ePUAP - Wydanie identyfikatora przewodnika turystycznego górskiego 2 2 0 0
ePUAP - Udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ePUAP - Udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 161 161 0 0
ePUAP - Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ePUAP - Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 13 13 0 0
ePUAP - Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ePUAP - Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2680 2680 0 0
ePUAP - Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ePUAP - Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 145 145 0 0
ePUAP - Wpis do ewidencji producentów ePUAP - Wpis do ewidencji producentów 8 8 0 0
ePUAP - Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego dla dziecka ePUAP - Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego dla dziecka 8253 8253 0 0
ePUAP - Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja ePUAP - Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja brak danych 0 0 0
ePUAP - Odpis z dokumentacji osobowo-płacowej ePUAP - Odpis z dokumentacji osobowo-płacowej brak danych 0 0 0
ePUAP - Ustalenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych ePUAP - Ustalenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych brak danych 0 0 0
ePUAP - Przyznanie prawa do zaliczki alimentacyjnej ePUAP - Przyznanie prawa do zaliczki alimentacyjnej 1 1 0 0
ePUAP - Prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. ePUAP - Prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. brak danych 0 0 0
ePUAP - Sporządzenie aktu zgonu ePUAP - Sporządzenie aktu zgonu brak danych 0 0 0
ePUAP - Ulgi podatkowe dla podatników prowadzących działalność gospodarczą ePUAP - Ulgi podatkowe dla podatników prowadzących działalność gospodarczą brak danych 0 0 0
ePUAP - Ulga inwestycyjna w podatku rolnym ePUAP - Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 1 1 0 0
ePUAP - Zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: podatku leśnego ePUAP - Zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: podatku leśnego brak danych 0 0 0
ePUAP - Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego ePUAP - Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego brak danych 0 0 0
ePUAP - Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. ePUAP - Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. brak danych 0 0 0
ePUAP - Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego ePUAP - Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego brak danych 0 0 0
ePUAP - Dofinansowanie w ramach Działania 1.4 PO IG ePUAP - Dofinansowanie w ramach Działania 1.4 PO IG brak danych 0 0 0
ePUAP - Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką ePUAP - Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką brak danych 0 0 0
ePUAP - Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób ePUAP - Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób brak danych 0 0 0
ePUAP - Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych ePUAP - Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych 14 14 0 0
ePUAP - Zezwolenie na hurtowy obrót napojami alkoholowymi ePUAP - Zezwolenie na hurtowy obrót napojami alkoholowymi 2 2 0 0
ePUAP - Zmiana danych w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych ePUAP - Zmiana danych w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych brak danych 0 0 0
ePUAP - Wydanie opinii na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych. ePUAP - Wydanie opinii na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych. brak danych 0 0 0
ePUAP - Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych ePUAP - Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych brak danych 0 0 0
ePUAP - Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych ePUAP - Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych brak danych 0 0 0
ePUAP - Wpis do ewidencji egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem, osób poddawanych kontrolnemu sprawdzania kwalifikacji ePUAP - Wpis do ewidencji egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem, osób poddawanych kontrolnemu sprawdzania kwalifikacji 1 1 0 0
ePUAP - Zgłoszenie przez bezrobotnego podjęcia działalności gospodarczej ePUAP - Zgłoszenie przez bezrobotnego podjęcia działalności gospodarczej 8 8 0 0
ePUAP - Wydanie dla bezrobotnego zaświadczenia do ubiegania się o świadczenie przedemerytalne ePUAP - Wydanie dla bezrobotnego zaświadczenia do ubiegania się o świadczenie przedemerytalne brak danych 0 0 0
ePUAP - Zgoda na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub amunicji ePUAP - Zgoda na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub amunicji brak danych 0 0 0
ePUAP - Wpis przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych ePUAP - Wpis przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych brak danych 0 0 0
ePUAP - Zmiana wpisu w rejestrze przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych ePUAP - Zmiana wpisu w rejestrze przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych brak danych 0 0 0
ePUAP - Odpowiedzi na pisma - ZUS, KRUS, Komornicy sądowi ePUAP - Odpowiedzi na pisma - ZUS, KRUS, Komornicy sądowi 9 9 0 0
ePUAP - Akt prawny do ogłoszenia - przekazanie do RCL ePUAP - Akt prawny do ogłoszenia - przekazanie do RCL brak danych 0 0 0
ePUAP - Pozwolenia na broń ePUAP - Pozwolenia na broń brak danych 0 0 0
ePUAP - Rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek ePUAP - Rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek 1 1 0 0
ePUAP - Zgoda na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego poza lokal urzędu stanu cywilnego ePUAP - Zgoda na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego poza lokal urzędu stanu cywilnego 8 8 0 0
ePUAP - Nadanie odznaki lub medalu honorowego za zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego ePUAP - Nadanie odznaki lub medalu honorowego za zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego brak danych 0 0 0
ePUAP - Zgłoszenie o kłusownictwie ePUAP - Zgłoszenie o kłusownictwie 1 1 0 0
ePUAP - Podjęcie interwencji w zakresie ochrony środowiska ePUAP - Podjęcie interwencji w zakresie ochrony środowiska brak danych 0 0 0
ePUAP - Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7) ePUAP - Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7) 1 1 0 0
ePUAP - Wykreślenie z katastru wodnego spółki wodnej lub związku spółek wodnych ePUAP - Wykreślenie z katastru wodnego spółki wodnej lub związku spółek wodnych 1 1 0 0
ePUAP - Ochotnicze zgłoszenie na ćwiczenia wojskowe ePUAP - Ochotnicze zgłoszenie na ćwiczenia wojskowe 15 15 0 0
ePUAP - Wyrażenie zgody na wyjazd i pobyt za granicą ePUAP - Wyrażenie zgody na wyjazd i pobyt za granicą 4 4 0 0
ePUAP - Zmiana danych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych ePUAP - Zmiana danych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych brak danych 0 0 0
ePUAP - Dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej POPC, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej ePUAP - Dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej POPC, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej brak danych 0 0 0
ePUAP - Wniosek Rodzina 500+ ePUAP - Wniosek Rodzina 500+ 2387 2387 0 0
ePUAP - Płocka Karta Familijna 3+ ePUAP - Płocka Karta Familijna 3+ 88 88 0 0
ePUAP - Wydanie karty EKUZ w związku z pobytem czasowym za granicą ePUAP - Wydanie karty EKUZ w związku z pobytem czasowym za granicą 48812 48812 0 0
ePUAP - Wpis do rejestru przedsiębiorstw i operatorów (halony, substancje kontrolowane) ePUAP - Wpis do rejestru przedsiębiorstw i operatorów (halony, substancje kontrolowane) brak danych 0 0 0
ePUAP - Wydanie karty EKUZ w związku z wykonywaniem pracy za granicą ePUAP - Wydanie karty EKUZ w związku z wykonywaniem pracy za granicą 402 402 0 0
ePUAP - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów ePUAP - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów brak danych 0 0 0
ePUAP - Wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki umownej/kaucyjnej z tytułu wykupu nieruchomości ePUAP - Wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki umownej/kaucyjnej z tytułu wykupu nieruchomości brak danych 0 0 0
ePUAP - Kontrola legalności aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego, organów Izby Rolniczej oraz Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ePUAP - Kontrola legalności aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego, organów Izby Rolniczej oraz Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej brak danych 0 0 0
ePUAP - Zmiana klasyfikacji gruntów ePUAP - Zmiana klasyfikacji gruntów 2 2 0 0
ePUAP - Przywrócenie terminu ePUAP - Przywrócenie terminu 1 1 0 0
ePUAP - Odtwarzanie akt egzaminacyjnych i uprawnień kierowców ePUAP - Odtwarzanie akt egzaminacyjnych i uprawnień kierowców 3 3 0 0
ePUAP - Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering) ePUAP - Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering) brak danych 0 0 0
ePUAP - Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży ePUAP - Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży brak danych 0 0 0
ePUAP - Uzyskanie tytułu prawnego po wyprowadzeniu się dotychczasowego najemcy ePUAP - Uzyskanie tytułu prawnego po wyprowadzeniu się dotychczasowego najemcy brak danych 0 0 0
ePUAP - Zaświadczenie z rejestru numerów porządkowych nieruchomości ePUAP - Zaświadczenie z rejestru numerów porządkowych nieruchomości 1 1 0 0
ePUAP - Informacja o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych2 ePUAP - Informacja o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych2 11 11 0 0
ePUAP - Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych sformalizowanych otwartych ePUAP - Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych sformalizowanych otwartych 1 1 0 0
ePUAP - Zgłoszenie adresu email w systemie powiadamiania konsultacji społecznych ePUAP - Zgłoszenie adresu email w systemie powiadamiania konsultacji społecznych 1 1 0 0
ePUAP - Formularz wniosku o przyznanie nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej. ePUAP - Formularz wniosku o przyznanie nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej. brak danych 0 0 0
ePUAP - Nadanie i potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości ePUAP - Nadanie i potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości 1 1 0 0
ePUAP - Uzyskanie tytułu prawnego w ramach poszerzenia powierzchni ePUAP - Uzyskanie tytułu prawnego w ramach poszerzenia powierzchni brak danych 0 0 0
ePUAP - Aktualizacja informacji zawartych na stronach internetowych ePUAP - Aktualizacja informacji zawartych na stronach internetowych brak danych 0 0 0
ePUAP - Zawiadomienie o odkryciu w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem ePUAP - Zawiadomienie o odkryciu w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem brak danych 0 0 0
ePUAP - Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną ePUAP - Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną brak danych 0 0 0
ePUAP - Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych ePUAP - Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych brak danych 0 0 0
ePUAP - Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką ePUAP - Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką brak danych 0 0 0
ePUAP - Wydawanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora statku ePUAP - Wydawanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora statku brak danych 0 0 0
ePUAP - Informacja o Radzie Pracowników ePUAP - Informacja o Radzie Pracowników 3 3 0 0
ePUAP - Przeprowadzenie legalizacji przyrządów pomiarowych ePUAP - Przeprowadzenie legalizacji przyrządów pomiarowych 1 1 0 0
ePUAP - Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ePUAP - Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych brak danych 0 0 0
ePUAP - Przesłanie dokumentów do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub właściwego organu wydającego prawa jazdy lub pozwolenia ePUAP - Przesłanie dokumentów do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub właściwego organu wydającego prawa jazdy lub pozwolenia brak danych 0 0 0
ePUAP - Umieszczenie w domu pomocy społecznej ePUAP - Umieszczenie w domu pomocy społecznej brak danych 0 0 0
ePUAP - Przydział lokalu mieszkalnego ePUAP - Przydział lokalu mieszkalnego brak danych 0 0 0
ePUAP - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników ePUAP - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników brak danych 0 0 0
ePUAP - Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ePUAP - Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza brak danych 0 0 0
ePUAP - Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych ePUAP - Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych brak danych 0 0 0
ePUAP - Wydanie decyzji w sprawie umorzenia w części lub w całości: zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej ePUAP - Wydanie decyzji w sprawie umorzenia w części lub w całości: zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej 1 1 0 0
ePUAP - Weryfikacja prawa jazdy(dokumentowa) ePUAP - Weryfikacja prawa jazdy(dokumentowa) 8 8 0 0
ePUAP - Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu. ePUAP - Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu. 1 1 0 0
ePUAP - Zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP - Zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej 8 8 0 0
ePUAP - Program Bon na innowacje ePUAP - Program Bon na innowacje brak danych 0 0 0
ePUAP - Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora ePUAP - Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora brak danych 0 0 0
ePUAP - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. ePUAP - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. brak danych 0 0 0
ePUAP - Weryfikacja dowodu rejestracyjnego (dokumentowa) ePUAP - Weryfikacja dowodu rejestracyjnego (dokumentowa) brak danych 0 0 0
ePUAP - Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ePUAP - Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu brak danych 0 0 0
ePUAP - Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty podatkowej ePUAP - Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty podatkowej brak danych 0 0 0
ePUAP - Wystąpienie w najem po zgonie najemcy ePUAP - Wystąpienie w najem po zgonie najemcy brak danych 0 0 0
ePUAP - Zgoda rodziców na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki ePUAP - Zgoda rodziców na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki 1 1 0 0
ePUAP - Pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór ePUAP - Pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór 1553306 1553306 0 0
ePUAP - Zgłoszenie przez przedsiębiąrcę lub rolnika obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie ePUAP - Zgłoszenie przez przedsiębiąrcę lub rolnika obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 1 1 0 0
ePUAP - Wykreślenie z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych ePUAP - Wykreślenie z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych brak danych 0 0 0
ePUAP - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną2 ePUAP - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną2 4 4 0 0
ePUAP - Ustanowienie zastępcy kierownika apteki na czas nieobecności kierownika powyżej 30 dni ePUAP - Ustanowienie zastępcy kierownika apteki na czas nieobecności kierownika powyżej 30 dni brak danych 0 0 0
ePUAP - Przekazywanie materiałów promocyjno-informacyjnych ePUAP - Przekazywanie materiałów promocyjno-informacyjnych brak danych 0 0 0
ePUAP - Dotacja likwidacji źródeł niskiej emisji ePUAP - Dotacja likwidacji źródeł niskiej emisji brak danych 0 0 0
ePUAP - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie2 ePUAP - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie2 396 396 0 0
ePUAP - Przebieg ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów ePUAP - Przebieg ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów brak danych 0 0 0
ePUAP - Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - formularz do samodzielnego uzupełnienia ePUAP - Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - formularz do samodzielnego uzupełnienia 3503 3503 0 0
ePUAP - Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - stary wzór ePUAP - Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - stary wzór 14259 14259 0 0
ePUAP - Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. ePUAP - Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. 3 3 0 0
ePUAP - Dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej POPC, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury” ePUAP - Dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej POPC, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury” brak danych 0 0 0
ePUAP - Historia szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych ePUAP - Historia szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych brak danych 0 0 0
ePUAP - Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych przez przedsiębiorcę, nie mającego zarejestrowanego oddziału w Polsce, wnioskującego o prowadzenie działalności organizator turystyki i/lub pośrednik turystyczny ePUAP - Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych przez przedsiębiorcę, nie mającego zarejestrowanego oddziału w Polsce, wnioskującego o prowadzenie działalności organizator turystyki i/lub pośrednik turystyczny brak danych 0 0 0
ePUAP - Dodanie podmiotu gospodarczego do bazy firm na terenie właściwego powiatu ePUAP - Dodanie podmiotu gospodarczego do bazy firm na terenie właściwego powiatu brak danych 0 0 0
ePUAP - Nabycie z mocy prawa, przez jednostki samorządu terytorialnego, które rozpoczęły swą działalność z dniem 1 stycznia 1999 r. (tj. powiaty i województwo samorządowe) prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, pozostających w dniu 31.12.1998 r. we władaniu Skarbu Państwa, a nie stanowiących ich własności (art. 60 w związku z ePUAP - Nabycie z mocy prawa, przez jednostki samorządu terytorialnego, które rozpoczęły swą działalność z dniem 1 stycznia 1999 r. (tj. powiaty i województwo samorządowe) prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, pozostających w dniu 31.12.1998 r. we władaniu Skarbu Państwa, a nie stanowiących ich własności (art. 60 w związku z brak danych 0 0 0
ePUAP - Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych ePUAP - Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych brak danych 0 0 0
ePUAP - Wydanie karty imiennej - komunikacja miejska ePUAP - Wydanie karty imiennej - komunikacja miejska brak danych 0 0 0
ePUAP - Dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej POPC, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” ePUAP - Dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej POPC, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” 704 704 0 0
ePUAP - Wydanie karty imiennej na podstawie Aleksandrowskiej Karty Dużej Rodziny - komunikacja miejska ePUAP - Wydanie karty imiennej na podstawie Aleksandrowskiej Karty Dużej Rodziny - komunikacja miejska brak danych 0 0 0
ePUAP - Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów zgodnych z TSI ePUAP - Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów zgodnych z TSI brak danych 0 0 0
ePUAP - Oferta na realizację zadania publicznego ePUAP - Oferta na realizację zadania publicznego 1 1 0 0
ePUAP - Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego ePUAP - Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego brak danych 0 0 0
ePUAP - Przyznanie akredytacji placówce doskonalenia nauczycieli ePUAP - Przyznanie akredytacji placówce doskonalenia nauczycieli brak danych 0 0 0
ePUAP - Wpisanie na listę/skreślenie z listy rzeczoznawców do spraw podręczników ePUAP - Wpisanie na listę/skreślenie z listy rzeczoznawców do spraw podręczników 2 2 0 0
ePUAP - Opłata produktowa dotycząca opakowań i produktów ePUAP - Opłata produktowa dotycząca opakowań i produktów 32 32 0 0
ePUAP - Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ePUAP - Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej brak danych 0 0 0
ePUAP - Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania ePUAP - Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania 1 1 0 0
ePUAP - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego. ePUAP - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego. brak danych 0 0 0
ePUAP - Dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej POPC, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji ePUAP - Dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej POPC, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 5 5 0 0
ePUAP - Zwrot błędnie przekazanych wydatków i dochodów budżetowych ePUAP - Zwrot błędnie przekazanych wydatków i dochodów budżetowych 2 2 0 0
ePUAP - Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego ePUAP - Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego 21742 21742 0 0
ePUAP - Złożenie wniosku o wypis lub zaświadczenie z Rejestru Zastawów Skarbowych ePUAP - Złożenie wniosku o wypis lub zaświadczenie z Rejestru Zastawów Skarbowych 91 91 0 0
ePUAP - Zgłoszenie do ewidencji przedsiębiorców w KREPTD ePUAP - Zgłoszenie do ewidencji przedsiębiorców w KREPTD 3298 3298 0 0
ePUAP - Aktualizacja danych w ewidencji przedsiębiorców w KREPTD ePUAP - Aktualizacja danych w ewidencji przedsiębiorców w KREPTD 68 68 0 0
ePUAP - Zajmowanie pasa drogowego ePUAP - Zajmowanie pasa drogowego brak danych 0 0 0
ePUAP - Informacja z ośrodków szkolenia kierowców zawodowych o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć w ośrodku szkolenia ePUAP - Informacja z ośrodków szkolenia kierowców zawodowych o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć w ośrodku szkolenia 1 1 0 0
ePUAP - ORD-WS Wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej na wniosek złożony przez dwóch lub więcej zainteresowanych ePUAP - ORD-WS Wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej na wniosek złożony przez dwóch lub więcej zainteresowanych 2 2 0 0
ePUAP - Weryfikacja tożsamości Użytkownika Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Krakowie ePUAP - Weryfikacja tożsamości Użytkownika Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Krakowie 2 2 0 0