Statystyki usług

Zbiorcze zestawienie liczby transakcji, kosztu pojedynczej transakcji na użytkownika oraz poziomu zadowolenia z danej usługi. Posortowane domyślnie według malejącej liczby transakcji.
Nazwa usługi Transakcje (2016 r.) Transakcje (2017 r.)
Punkty Karne 0 375046
Historia Pojazdu 0 4131258
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 0 38072
Dowód Osobisty 0 313003
Bezpieczny Autobus 0 154948
SRP - Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych 0 24932
ePUAP - Rejestracja urodzeń 0 2
500+ - liczba wniosków wysłanych przez PIU-Emp@tia 0 5671
UFG - Sprawdź OC dla pojazdu 0 brak danych
UFG - historia szkodowości 0 20946
SRP - Sprawdź czy twój dowód osobisty jest gotowy 0 3816397
SRP - Sprawdź swoje dane w Rejestrze PESEL 0 54742
ePUAP - Duplikaty i odpisy świadectw 0 9
ePUAP - Stypendium szkolne 0 50
Obywatel - Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego 0 387
ePUAP - Wniosek o konto na platformie eUrząd (osoby fizyczne) 0 brak danych
ePUAP - Wsparcie w ramach Działania PO KL 2.2.1 0 3
500+ - liczba wniosków wysłanych przez banki 0 662906
500+ - liczba wniosków wysłanych przez ZUS 0 11810
ePUAP - Zgłoszenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 0 7
UFG - historia ubezpieczenia 0 47682
ePUAP - Płocka Karta Seniora 0 2
ePUAP - Wydanie postanowienia opiniującego wniosek o wydanie książeczki żeglarskiej w zakresie istnienia przesłanek do odmowy wydania paszportu 0 3
ePUAP - Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej 0 brak danych
ePUAP - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 0 18
ePUAP - Elektroniczne przesyłanie tytułów wykonawczych 0 5759
ePUAP - Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego 0 4
ePUAP - Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego 0 3
ePUAP - Zapisy do żłobka / przedszkola / szkoły (podstawowej, liceum) 0 7
ePUAP - Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej 0 1
ePUAP - Udzielenie pomocy społecznej 0 28
ePUAP - Przyjmowanie i wydawanie rzeczy znalezionych oraz udzielanie informacji na temat rzeczy znalezionych na terenie Gminy 0 11
ePUAP - Korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0 3
ePUAP - Informacja zbiorcza o wysokości środków funduszu sołeckiego w gminach oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb) w poszczególnych gminach przekazywanej przez wojewodę ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej w roku poprzedzającym rok budżetowy 0 brak danych
ePUAP - Uzyskanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego 0 brak danych
ePUAP - Informowanie wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą 0 brak danych
ePUAP - Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie 0 5
ePUAP - Aktualizacja numeru telefonu komórkowego w Systemie Powiadamiania 0 brak danych
ePUAP - Sprawozdanie końcowe z przebiegu realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 0 1
ePUAP - Dofinansowanie usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest 0 brak danych
ePUAP - Refundacja kosztów przejazdu 0 2
ePUAP - Zawiadomienie strony postępowania o zmianie adresu. 0 brak danych
ePUAP - Wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora 0 brak danych
ePUAP - Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców. 0 31
ePUAP - Przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 0 65
ePUAP - Zaświadczenia z Archiwum Państwowego 0 2
ePUAP - Przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 0 22
ePUAP - Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 0 4
ePUAP - Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 0 3
ePUAP - Zawiadomienie o zakończeniu budowy 0 5
ePUAP - Nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych 0 330
ePUAP - Świadectwo jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego 0 4
ePUAP - Wydawanie kart wędkarskich 0 2
ePUAP - Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej 0 2
ePUAP - Ustalenie warunków zabudowy 0 11
ePUAP - Zezwolenie na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu 0 brak danych
ePUAP - Wydawanie wypisów, wyrysów i wypisów, informacji z operatu ewidencyjnego, mapy ewidencyjnej oraz kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego 0 12
ePUAP - Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji 0 8
ePUAP - Prowadzenie postępowania o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cel publiczny, mającego na celu wydanie decyzji odszkodowawczej za utracone prawo własności do tej nieruchomości. 0 2
ePUAP - Zamiana mieszkania między lokatorami 0 2
ePUAP - Rozstrzygnięcie o niezbędności korzystania z terenu sąsiedniego 0 brak danych
ePUAP - Podział nieruchomości 0 1
ePUAP - Dofinansowanie w ramach Działania 6.1 PO IG 0 brak danych
ePUAP - Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0 2604
ePUAP - Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 0 brak danych
ePUAP - Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi 0 1
ePUAP - Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości 0 brak danych
ePUAP - Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych 0 7740
ePUAP - Ustalenie terminu spotkania z właściwym organem państwowym 0 brak danych
ePUAP - Zgoda na przekazanie danych do państwa trzeciego 0 brak danych
ePUAP - Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności budżetowych 0 2
ePUAP - Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy 0 19
ePUAP - Zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy 0 1
ePUAP - Przyznanie Statusu Zakładu Pracy Chronionej 0 1
ePUAP - Nazewnictwo ulic i placów publicznych 0 1
ePUAP - Dofinansowanie projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu lub przedsiewzieć wspierających rozwój spoleczeństwa informacyjnego 0 brak danych
ePUAP - Złożenie oświadczenia lekarza o posiadaniu i odbywaniu specjalizacji 0 1
ePUAP - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez niepełnosprawnego wyborcę 0 brak danych
ePUAP - Anulowanie ustalonego terminu egzaminu na prawo jazdy 0 5
ePUAP - Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (nie dotyczy wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego) 0 13
ePUAP - Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę 0 brak danych
ePUAP - Zarejestrowanie psa 0 7
ePUAP - Zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków 0 5
ePUAP - Nadawanie orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych 0 brak danych
ePUAP - Nadanie/zmiana numeru PESEL 0 2
ePUAP - Wydanie dowodu pierwszeństwa dla wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych 0 55
ePUAP - Dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej POPC: Działanie 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 0 31
ePUAP - Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 0 177
ePUAP - Przesyłanie elektronicznych aktów normatywnych do RCL 0 187
ePUAP - Informacja o wysokości środków (funduszu sołeckiego) przypadających na dane sołectwa oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb) przekazywanej właściwemu wojewodzie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w roku poprzedzającym rok budżetowy 0 13
ePUAP - Weryfikacja dowodu rejestracyjnego - online 0 1
ePUAP - Wydanie zaświadczenia z powodu utraty dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu 0 5
ePUAP - Zawiadomienie o ukaraniu nauczyciela karą dyscyplinarną lub zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków lub innych zdarzeniach, o których informacje odnotowuje się w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych 0 88
ePUAP - Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów 0 50
ePUAP - Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP 0 26
ePUAP - Pismo ogólne do urzędu 0 46174
ePUAP - Odtworzenie aktu stanu cywilnego 0 2
ePUAP - Przekaz informacji z Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) do starosty 0 3858
ePUAP - Udzielenie patronatu lub rekomendacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty 0 brak danych
ePUAP - Pismo ogólne do GIODO 0 291
ePUAP - Zaświadczenie o samodzielności lokalu 0 1
ePUAP - Wydawanie wykazów godzin ze szkoły medycznej, zaświadczeń z okresu nauki oraz kserokopii arkusza ocen 0 1
ePUAP - Pozwolenie na budowę 0 4
ePUAP - Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 0 9
ePUAP - Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego 0 644
ePUAP - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) 0 325
ePUAP - Aktywowanie przez Ministerstwo Cyfryzacji funkcjonalności ePUAP dla Podmiotu Publicznego 0 3441
ePUAP - Usługa CEP: Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i przekazywanie do realizacji. 0 7466
ePUAP - Informacja dotycząca rozpoczęcia kursu kwalifikacyjnego kierowców 0 906
ePUAP - Wypłata świadczenia mieszkaniowego dla żołnierza zawodowego 0 175
ePUAP - Wydawanie decyzji zezwalającej na uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celów medycznych oraz uruchomienie pracowni stosującej takie aparaty 0 brak danych
ePUAP - Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę 0 16
ePUAP - Weryfikacja prawa jazdy - online 0 1
ePUAP - Zgłoszenie się pełnomocnika strony do udziału w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organ administracji publicznej 0 8
ePUAP - Zgłaszanie uwag i wniosków dot. nieprawidłowości w oznakowaniu dróg 0 9
ePUAP - Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb 0 11
ePUAP - Udostępnienie dokumentacji medycznej 0 46
ePUAP - Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym 0 54
ePUAP - Udzielanie informacji z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 0 4
ePUAP - Sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy 0 6
ePUAP - Przedłożenie zaświadczenia unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska lub wytwórcy odpadów. 0 1
ePUAP - Dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej POPC, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” 0 brak danych
ePUAP - Informowanie beneficjentów o zmianach ministerialnych wytycznych horyzontalnych w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 0 brak danych
ePUAP - Przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego 0 2
ePUAP - Przekazywanie danych aktualizacyjnych do WBD/TBD PESEL 0 brak danych
ePUAP - Opublikowanie wzoru dokumentu elektronicznego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych 0 1041
ePUAP - Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 0 155
ePUAP - Uzgadnianie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa 0 2
ePUAP - Zaświadczenie o braku dochodów 0 1
ePUAP - Wymiana prawa jazdy 0 22
ePUAP - Udostępnienie poświadczonej mapy zasadniczej 0 1
ePUAP - Zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 0 8
ePUAP - Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora 0 2
ePUAP - Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta 0 1
ePUAP - Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 0 14
ePUAP - Karta Dużej Rodziny 0 139
ePUAP - Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości 0 brak danych
ePUAP - Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej 0 1
ePUAP - Windykacja PFRON 0 1
ePUAP - Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 0 11
ePUAP - Utworzenie konta użytkownika aplikacji eKRUS 0 332
ePUAP - Wpis do rejestru, zmiana danych w rejestrze, wykreślenie z rejestru gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem, podlegających kontroli międzynarodowego handlu tymi gatunkami 0 14
ePUAP - Oświadczenie o stanie majątkowym 0 1
ePUAP - Odwołania i zażalenia 0 29
ePUAP - Wydanie wtórnika prawa jazdy 0 35
ePUAP - Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 0 22
ePUAP - Wydanie zaświadczenia o położeniu budynku 0 2
ePUAP - Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego 0 648
ePUAP - Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych 0 1
ePUAP - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 0 1
ePUAP - Zmiana adresu do korespondencji lub zamieszkania 0 4
ePUAP - Udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy 0 245
ePUAP - Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych 0 92
ePUAP - Zgłoszenie rozpoczęcia prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi dostępnymi bez przepisu lekarza weterynarii 0 4
ePUAP - Wydawanie i przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP 0 2
ePUAP - Pierwsza rejestracja pojazdów nowych zakupionych na terenie RP 0 1
ePUAP - Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 0 98
ePUAP - Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 0 9
ePUAP - Odszkodowanie za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez jelenie, daniele, sarny i dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich 0 5
ePUAP - Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego 0 4
ePUAP - Wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 0 1
ePUAP - Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości 0 713
ePUAP - Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 0 brak danych
ePUAP - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 0 brak danych
ePUAP - Organizacja przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Wojewódzkim 0 457
ePUAP - Przyznanie Nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury 0 brak danych
ePUAP - Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę 0 2
ePUAP - Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej 0 354
ePUAP - Zgłoszenie interwencji dotyczącej ochrony środowiska 0 1
ePUAP - Wpis do rejestru klubów integracji społecznej 0 1
ePUAP - Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy 0 3562
ePUAP - Wykreślenie z rejestru systemu zapasów interwencyjnych 0 1
ePUAP - Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet 0 6
ePUAP - Dofinansowanie w ramach Działania I.3 PO RPW 0 3
ePUAP - Zapytania o dane dłużnika 0 brak danych
ePUAP - Przekazanie informacji do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 0 26
ePUAP - Wypis z ewidencji klubów sportowych 0 1
ePUAP - Nadawanie odznaczeń Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 0 1
ePUAP - Rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa 0 3
ePUAP - Wystawianie i wydawanie lekarzom zaświadczeń o średniej ocen z egzaminu specjalistycznego I stopnia oraz poświadczonych za zgodność kopii protokołów egzaminacyjnych I stopnia 0 3
ePUAP - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 0 brak danych
ePUAP - Ulgi podatkowe dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej 0 brak danych
ePUAP - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0 1
ePUAP - Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste 0 4
ePUAP - Zwrot opłaty skarbowej 0 24
ePUAP - Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 0 12
ePUAP - Informacja dotycząca naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska 0 3
ePUAP - Udostępnienie danych ze zbioru geodezyjnego 0 18
ePUAP - Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców 0 brak danych
ePUAP - Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu i właściciela 0 2
ePUAP - Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli 0 brak danych
ePUAP - Utworzenie parku krajobrazowego 0 brak danych
ePUAP - Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi 0 14
ePUAP - Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części 0 brak danych
ePUAP - Usługa CEK: Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Kierowców i przekazywanie do realizacji. 0 255
ePUAP - Pozwolenie na rozbiórkę 0 brak danych
ePUAP - Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. 0 brak danych
ePUAP - Deklaracja na podatek rolny 0 27
ePUAP - Najem lokali użytkowych 0 4
ePUAP - Najem mieszkania komunalnego 0 1
ePUAP - Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów 0 brak danych
ePUAP - Zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 0 brak danych
ePUAP - Zezwolenie na przetwarzanie odpadów 0 brak danych
ePUAP - Formularz aplikacyjny dotyczący wolontariatów 0 1
ePUAP - Deklaracja na podatek od środków transportowych 0 6
ePUAP - Rejestracja pojazdów kolejowych 0 16
ePUAP - Kolejne zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdów niezgodnych z TSI 0 2
ePUAP - Oświadczenie POZ o przekazaniu środków 0 112
ePUAP - Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne 0 20
ePUAP - Projekty cenników i regulaminów operatorów o znaczącej pozycji rynkowej 0 1
ePUAP - Zbieg egzekucji 0 33027
ePUAP - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 0 449
ePUAP - Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę 0 1
ePUAP - Wydawanie opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 0 13
ePUAP - Wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń 0 3
ePUAP - Zgłoszenie utraty/zniszczenia/odnalezienia dokumentu paszportowego 0 19
ePUAP - Rozpatrzenie interwencji w zakresie ochrony środowiska 0 22
ePUAP - Wydanie wiążącej informacji akcyzowej 0 5
ePUAP - Wstępne zapotrzebowanie na znaki akcyzy 0 20
ePUAP - Skarga dotycząca egzaminu państwowego na prawo jazdy 0 1
ePUAP - Poznańska Karta Rodziny Dużej 0 55
ePUAP - Udzielanie informacji o programach Unii Europejskiej 0 1
ePUAP - Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0 79
ePUAP - Wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu/ flagi Województwa Małopolskiego 0 9
ePUAP - Zajęcia Komornicze 0 747
ePUAP - Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 0 brak danych
ePUAP - Dopuszczenie do egzaminu z języka obcego w zakresie wymaganym od pilotów wycieczek lub przewodników turystycznych 0 brak danych
ePUAP - Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy 0 brak danych
ePUAP - Powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej 0 brak danych
ePUAP - Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych 0 brak danych
ePUAP - Zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: podatku od nieruchomości 0 brak danych
ePUAP - Zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: podatku rolnego 0 brak danych
ePUAP - Zgłoszenie utworzenia stowarzyszenia zwykłego 0 brak danych
ePUAP - Wszczęcie egzekucji komorniczej 0 1
ePUAP - Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 0 brak danych
ePUAP - Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym 0 7
ePUAP - Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty grzywny, z tytułu należności mandatu karnego kredytowanego 0 19
ePUAP - Skargi, wnioski, zapytania do urzędu 0 119072
ePUAP - Deklaracja na podatek leśny 0 11
ePUAP - Wydanie dziennika budowy/rozbiórki 0 4
ePUAP - Zasiłek szkolny 0 13
ePUAP - Przesyłanie dokumentów wewnętrznych między jednostkami administracji 0 20780
ePUAP - Udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 0 29
ePUAP - Udostępnianie informacji o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze 0 3
ePUAP - Zbiórka publiczna 0 5742
ePUAP - Przyjmowanie danych dotyczących infrastruktury technicznej, kanałów technologicznych, robót budowlanych oraz danych o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 0 50
ePUAP - Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych 0 brak danych
ePUAP - Udostępnianie informacji publicznej na wniosek - stary wzór 0 1099
ePUAP - Kierowanie do kształcenia specjalnego 0 brak danych
ePUAP - Wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego 0 brak danych
ePUAP - Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0 8
ePUAP - Zaświadczenie o dochodach 0 48
ePUAP - Złożenie wniosku o wpis lub wykreślenie z Rejestru Zastawów Skarbowych 0 1
ePUAP - Wydanie zgody na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe 0 brak danych
ePUAP - Częściowa rekompensata kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły znajdującej się poza terenem administracyjnym gminy 0 brak danych
ePUAP - TW-1 Przekazywanie tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych. 0 1485
ePUAP - Dotacja na zakup i montaż odnawialnego źródła energii 0 brak danych
ePUAP - Zgoda na czasowe zajęcie terenu gminy lub skarbu państwa 0 brak danych
ePUAP - Zezwolenie na lokalizację stoiska handlu okrężnego poza targowiskiem lub ogródka gastronomicznego 0 brak danych
ePUAP - Wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej 0 32
ePUAP - Pismo ogólne do Rzecznika Praw Obywatelskich 0 85
ePUAP - Wystawianie i wydawanie pielęgniarkom/położnym zaświadczeń o ukończeniu kursów doskonalących i specjalizacji pielęgniarskich 0 1
ePUAP - Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych 0 53
ePUAP - Wydanie gadżetów promocyjnych 0 3
ePUAP - Wystąpienia i sprawozdania banków do NFOŚiGW 0 278
ePUAP - Korespondencja do Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca spraw odwoławczych 0 279
ePUAP - Korespondencja do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotycząca Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji 0 29
ePUAP - Wydanie kopii dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego zatrzymanego przez organy kontroli ruchu 0 2
ePUAP - Zawiadomienie emeryta-rencisty, osoby uprawnionej do renty rodzinnej o osiąganym przychodzie ZER WU - 10b/2009 0 12
ePUAP - Przekazanie informacji z systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) do organów podatkowych 0 96
ePUAP - Składanie informacji o opłatach z Prawa geologicznego i górniczego 0 2
ePUAP - Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego 0 1
ePUAP - Wydanie karty doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego i ratownika medycznego 0 8
ePUAP - Wypożyczanie akt z archiwum zakładowego ze zbioru dokumentacji osobowo-płacowej zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, których organami założycielskimi byli wojewodowie 0 1
ePUAP - Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy 0 1
ePUAP - Nadanie statusu centrum integracji społecznej 0 65
ePUAP - Dopisanie do spisu wyborców 0 212
ePUAP - Przyznanie dodatku mieszkaniowego 0 brak danych
ePUAP - Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska 0 52
ePUAP - Przyznanie stypendiów Marszałka Województwa dla uczniów/słuchaczy/studentów 0 2
ePUAP - Wniosek o udostępnienie spisu wyborców 0 19
ePUAP - Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 0 brak danych
ePUAP - Wszczęcie na wniosek konsumenta procedury mediacji, zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą 0 86
ePUAP - Uzgodnienie projektu przyłącza lub sieci 0 1
ePUAP - Ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 0 8
ePUAP - Zaświadczenie o zarejestrowaniu zbioru danych osobowych 0 7
ePUAP - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 0 1
ePUAP - Wydanie świadectwa dla mieszanki materiału siewnego 0 8
ePUAP - Udostępnienie rejestru wyborców 0 15
ePUAP - Skreślenie z rejestru wyborców 0 3
ePUAP - Indeks wykonywanych zabiegów medycznych 0 10
ePUAP - Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 0 168
ePUAP - Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 0 9293
ePUAP - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 0 25
ePUAP - Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 0 641
ePUAP - Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy 0 233
ePUAP - Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych 0 16
ePUAP - Udostępnianie z Rejestru Dowodów Osobistych dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 0 56
ePUAP - Zaświadczenie o posiadaniu prawa jazdy 0 25
ePUAP - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 0 brak danych
ePUAP - Udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych 0 87
ePUAP - Dokonanie zmian w opisie pojazdu 0 1
ePUAP - Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym 0 14
ePUAP - Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego 0 140
ePUAP - Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego 0 1812
ePUAP - Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych 0 18
ePUAP - Udzielenie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych 0 952
ePUAP - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 0 8
ePUAP - Powołanie komisji do spraw szacowania szkód w rolnictwie 0 8
ePUAP - Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 0 1
ePUAP - Przelew świadczenia na konto bezrobotnego 0 2
ePUAP - Zryczałtowany dodatek energetyczny 0 12
ePUAP - Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego 0 3
ePUAP - Informacja dotycząca rozpoczęcia szkolenia okresowego kierowców 0 1494
ePUAP - Wydanie dowodu pierwszeństwa dla znaku towarowego 0 8
ePUAP - Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 0 365
ePUAP - Anulowanie wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) 0 3
ePUAP - Zgłoszenie szkody w pojeździe 0 35
ePUAP - Wydanie biletu specjalnego - komunikacja miejska 0 3
ePUAP - Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na przewóz osób lub przewóz rzeczy (w zakresie krajowego transportu drogowego) oraz udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej w międzynarodowym transporcie drogowym (osób i rzeczy) 0 1
ePUAP - Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego z danymi do korekty 0 2981
ePUAP - Udostępnianie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych w drodze weryfikacji 0 9
ePUAP - Informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat 0 568
ePUAP - Powołanie do służby przygotowawczej 0 24
ePUAP - Aktualizacja wpisu w katastrze wodnym spółki wodnej lub związku spółek wodnych 0 2
ePUAP - Wydanie zaświadczenia z katastru wodnego dla spółki wodnej lub związku spółek wodnych 0 1
ePUAP - Przekazanie do Katastru wodnego informacji o wydanym pozwoleniu wodnoprawnym 0 8
ePUAP - Udostępnienie informacji z Katastru wodnego 0 7
ePUAP - Zawarcie umowy lub udzielenie promesy zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości / użyczenia nieruchomości / najmu nieruchomości lub lokalu / użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi / użyczenia gruntów pokrytych wodami płynącymi 0 1
ePUAP - ORD-IN Wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej na wniosek zainteresowanego 0 1280
ePUAP - DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych 0 90
ePUAP - ORD-OG Wydanie podatkowej interpretacji ogólnej na wniosek 0 7
ePUAP - Przyznanie prawa do świadczenia rodzicielskiego 0 35
ePUAP - Ustanowienie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) 0 1265
ePUAP - Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż 0 brak danych
ePUAP - Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy 0 1
ePUAP - Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców 0 brak danych
ePUAP - Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 0 26
ePUAP - Wpis placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego do prowadzonego przez Wojewodę rejestru 0 1
ePUAP - Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym 0 brak danych
ePUAP - Konkurs Zielone Światło” w ramach dz. 2.1.1 PO KL 0 1
ePUAP - Wsparcie w ramach Działania PO KL 2.1.2 0 brak danych
ePUAP - Udzielenie informacji o stanie jakości wody w wodociągach 0 1
ePUAP - Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób 0 brak danych
ePUAP - Wygaszenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób 0 brak danych
ePUAP - Wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 0 brak danych
ePUAP - Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 0 brak danych
ePUAP - Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (niepowodująca rozszerzenia zakresu działalności regulowanej) 0 brak danych
ePUAP - Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy 0 brak danych
ePUAP - Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości 0 brak danych
ePUAP - Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych podatnikom 0 brak danych
ePUAP - Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub poszerzenie istniejącego do 100ha 0 1
ePUAP - Decyzja na nadanie i umieszczenie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej 0 brak danych
ePUAP - Wniosek o delegowanie funkcjonariusza celnego 0 brak danych
ePUAP - Organizacja imprezy masowej 0 brak danych
ePUAP - Zajęcia wierzytelności nadpłat i zwrotów podatków 0 181999
ePUAP - Uprzednia zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej 0 brak danych
ePUAP - Wydanie zgody na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych 0 12
ePUAP - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 0 2
ePUAP - Przekazywanie danych do informacji o stanie mienia komunalnego 0 396
ePUAP - Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych 0 1550
ePUAP - Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia 0 235
ePUAP - Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (OPL-1) 0 45
ePUAP - Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego 0 brak danych
ePUAP - Wykreślenie z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 0 brak danych
ePUAP - Fundusz Pożyczkowego Wspierania Innowacji 0 1
ePUAP - Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 0 brak danych
ePUAP - Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji przemysłowych (w gospodarce odpadami) 0 brak danych
ePUAP - Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy 0 brak danych
ePUAP - Odroczenie terminu płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę 0 brak danych
ePUAP - Udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych 0 brak danych
ePUAP - Przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie gminy 0 brak danych
ePUAP - Wydawanie zaświadczeń z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i z z ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej 0 8
ePUAP - Dokonanie/zmiana wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych. 0 1
ePUAP - Dofinansowanie w ramach Działania 2.1 PO PC 0 brak danych
ePUAP - Informacje o zapasach obowiązkowych i handlowych lub produkcji ropy naftowej i paliw. 0 117
ePUAP - Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 0 3
ePUAP - Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 0 9
ePUAP - Zaświadczenia o stanie majątkowym 0 11
ePUAP - Zapytanie o dobrą reputację do KREPTD 0 8
ePUAP - Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 0 5
ePUAP - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 0 2
ePUAP - Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi 0 1
ePUAP - Wykreślenie przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego z rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych 0 brak danych
ePUAP - Uzyskanie zgody na korzystanie z logo urzędu 0 brak danych
ePUAP - Udzielanie zgody w zakresie zbywania oraz w zakresie udzielania bonifikat od cen i opłat za nieruchomości Skarbu Państwa 0 1
ePUAP - Wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne 0 1
ePUAP - Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej 0 58
ePUAP - Uzyskanie patronatu lub członkostwa w komitecie honorowym 0 22
ePUAP - Wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego 0 21
ePUAP - Informacja w sprawie podatku rolnego 0 23
ePUAP - Informacja w sprawie podatku leśnego 0 1
ePUAP - Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 0 brak danych
ePUAP - Uzyskanie nagrody za szczególne osiągnięcia ucznia 0 1
ePUAP - Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej 0 568
ePUAP - Wyrejestrowanie pojazdu 0 28
ePUAP - Wydanie (zwrot) dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję 0 1
ePUAP - Deklaracja na podatek od nieruchomości 0 375
ePUAP - Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym 0 2
ePUAP - Przyjmowanie wniosków do Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 0 15
ePUAP - Wyjaśnienie do GIODO w prowadzonej przez niego sprawie 0 42
ePUAP - Zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych 0 6
ePUAP - Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM 0 1
ePUAP - Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 0 3
ePUAP - Czasowa rejestracja pojazdu 0 3
ePUAP - Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 0 47
ePUAP - Nadanie loginu i hasła do Biuletynu Zamówień Publicznych 0 6
ePUAP - Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu 0 brak danych
ePUAP - Zmiana imion i nazwisk 0 6
ePUAP - Oświadczenie zainteresowanego w sprawie ustalenia prawa lub wysokości z zaopatrzenia emerytalnego ZER WU - 13/2011 0 3
ePUAP - Dyspozycja dotyczaca przekazywania świadczeń emerytalno-rentowych ZER-bank-PL/2010 0 3
ePUAP - Wydawanie zaświadczeń 0 7
ePUAP - Przystąpienie do postępowania odwoławczego do Krajowej Izby Odwoławczej 0 461
ePUAP - Ewidencjonowanie szkoleń prowadzonych przez ośrodki szkolenia 0 3930
ePUAP - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 0 11
ePUAP - Informacja o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości 0 70
ePUAP - Informacja o gruntach 0 6
ePUAP - Dostęp do systemu teleinformatycznego 0 519
ePUAP - Pismo wysyłane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), stanowiące odpowiedź lub zapytanie. 0 4
ePUAP - Sprawozdawczość budżetowa jednostek sektora finansów publicznych 0 15681
ePUAP - Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów 0 345
ePUAP - Zawiadomienie o naruszeniu danych osobowych dla dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 0 73
ePUAP - Nadanie numeru porządkowego budynku 0 32
ePUAP - Dofinansowanie w ramach Działania II.1 PO RPW 0 4
ePUAP - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 0 2
ePUAP - Zezwolenie na eksploatację urządzenia objętego dozorem technicznym 0 1
ePUAP - Wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy 0 2
ePUAP - Zatwierdzenie instrukcji składowiska odpadów 0 1
ePUAP - Wydanie zaświadczenia przez Powiatowy Urząd Pracy 0 28
ePUAP - Nadanie uprawnień do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) 0 38
ePUAP - Rejestracja adresu email w Systemie Powiadamiania 0 10
ePUAP - Aktualizacja adresu email w Systemie Powiadamiania 0 8
ePUAP - Informacja o lasach 0 2
ePUAP - Zgłoszenie przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia lub innej pracy 0 61
ePUAP - Wykreślenie z ewidencji osób bezrobotnych 0 34
ePUAP - Informacja dotycząca zakończenia szkolenia okresowego kierowców i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie 0 871
ePUAP - Przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla kierowców po zakończonym kursie 0 149
ePUAP - Wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM) 0 3
ePUAP - Uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 0 2
ePUAP - Wydanie dziennika praktyki zawodowej dla osób rozpoczynających praktykę zawodową w dziedzinie geodezji i kartografii 0 9
ePUAP - Udzielenie patentu na wynalazek 0 720
ePUAP - Nadanie lub odebranie uprawnień do tworzenia wniosków dotyczących zmian w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego 0 1
ePUAP - Wydawanie zaświadczeń w zakresie podatków i opłat 0 2
ePUAP - Pismo w sprawach dotyczących przedmiotów własności przemysłowej 0 8421
ePUAP - Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku 0 23
ePUAP - Zwrot nienależnej opłaty paszportowej 0 3
ePUAP - Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu 0 108
ePUAP - Zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem 0 4
ePUAP - Wielkopolska Karta Rodziny 0 38
ePUAP - Zapytanie w sprawach oświaty 0 4
ePUAP - Zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników 0 3
ePUAP - Przedkładanie Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych projektów umów zawieranych zgodnie z ustawą o zapasach ropy naftowej 0 6
ePUAP - Przedkładanie Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych projektów lub kopii umów zawartych zgodnie z ustawą o zapasach ropy naftowej 0 4
ePUAP - Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 0 5
ePUAP - Zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych 0 60
ePUAP - Zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych 0 213
ePUAP - Nabór pracownika 0 5
ePUAP - Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków 0 3670
ePUAP - Uruchomienie usług systemu ASG-EUPOS 0 92
ePUAP - Ustalenie numeru porządkowego budynku 0 3
ePUAP - Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0 2
ePUAP - Uzgadnianie planów ograniczeń dostaw ciepła 0 5
ePUAP - Zezwolenie na umieszczenie rodzeństwa oraz zwiększenie liczby dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego 0 2
ePUAP - Zezwolenie na umieszczenie kolejnego dziecka, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej 0 2
ePUAP - Zwrot z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 0 9
ePUAP - Zwolnienie z zakazów dla lokalizacji inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz w związku z zamiarem wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe 0 3
ePUAP - Składanie informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny 0 3
ePUAP - Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów niezgodnych z TSI 0 brak danych
ePUAP - Wniosek o zasiłek powodziowy w kwocie do 2 tys. zł 0 1
ePUAP - Sprawy dotyczące przebiegu studiów 0 11
ePUAP - Dotacje na zadania służące ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz podtrzymaniu i rozwojowi języka regionalnego 0 43
ePUAP - Potwierdzenie przebiegu nauczania w szkole, która została zlikwidowana 0 23
ePUAP - Zgłoszenie podmiotu do Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0 53
ePUAP - Wydanie identyfikatora przewodnika turystycznego górskiego 0 2
ePUAP - Udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 0 161
ePUAP - Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 0 13
ePUAP - Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 0 2680
ePUAP - Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 0 145
ePUAP - Wpis do ewidencji producentów 0 8
ePUAP - Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego dla dziecka 0 8253
ePUAP - Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja 0 brak danych
ePUAP - Odpis z dokumentacji osobowo-płacowej 0 brak danych
ePUAP - Ustalenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych 0 brak danych
ePUAP - Przyznanie prawa do zaliczki alimentacyjnej 0 1
ePUAP - Prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. 0 brak danych
ePUAP - Sporządzenie aktu zgonu 0 brak danych
ePUAP - Ulgi podatkowe dla podatników prowadzących działalność gospodarczą 0 brak danych
ePUAP - Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 0 1
ePUAP - Zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: podatku leśnego 0 brak danych
ePUAP - Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego 0 brak danych
ePUAP - Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. 0 brak danych
ePUAP - Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego 0 brak danych
ePUAP - Dofinansowanie w ramach Działania 1.4 PO IG 0 brak danych
ePUAP - Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 0 brak danych
ePUAP - Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób 0 brak danych
ePUAP - Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych 0 14
ePUAP - Zezwolenie na hurtowy obrót napojami alkoholowymi 0 2
ePUAP - Zmiana danych w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych 0 brak danych
ePUAP - Wydanie opinii na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych. 0 brak danych
ePUAP - Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych 0 brak danych
ePUAP - Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych 0 brak danych
ePUAP - Wpis do ewidencji egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem, osób poddawanych kontrolnemu sprawdzania kwalifikacji 0 1
ePUAP - Zgłoszenie przez bezrobotnego podjęcia działalności gospodarczej 0 8
ePUAP - Wydanie dla bezrobotnego zaświadczenia do ubiegania się o świadczenie przedemerytalne 0 brak danych
ePUAP - Zgoda na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub amunicji 0 brak danych
ePUAP - Wpis przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych 0 brak danych
ePUAP - Zmiana wpisu w rejestrze przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych 0 brak danych
ePUAP - Odpowiedzi na pisma - ZUS, KRUS, Komornicy sądowi 0 9
ePUAP - Akt prawny do ogłoszenia - przekazanie do RCL 0 brak danych
ePUAP - Pozwolenia na broń 0 brak danych
ePUAP - Rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek 0 1
ePUAP - Zgoda na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego poza lokal urzędu stanu cywilnego 0 8
ePUAP - Nadanie odznaki lub medalu honorowego za zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 0 brak danych
ePUAP - Zgłoszenie o kłusownictwie 0 1
ePUAP - Podjęcie interwencji w zakresie ochrony środowiska 0 brak danych
ePUAP - Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7) 0 1
ePUAP - Wykreślenie z katastru wodnego spółki wodnej lub związku spółek wodnych 0 1
ePUAP - Ochotnicze zgłoszenie na ćwiczenia wojskowe 0 15
ePUAP - Wyrażenie zgody na wyjazd i pobyt za granicą 0 4
ePUAP - Zmiana danych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych 0 brak danych
ePUAP - Dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej POPC, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej 0 brak danych
ePUAP - Wniosek Rodzina 500+ 0 2387
ePUAP - Płocka Karta Familijna 3+ 0 88
ePUAP - Wydanie karty EKUZ w związku z pobytem czasowym za granicą 0 48812
ePUAP - Wpis do rejestru przedsiębiorstw i operatorów (halony, substancje kontrolowane) 0 brak danych
ePUAP - Wydanie karty EKUZ w związku z wykonywaniem pracy za granicą 0 402
ePUAP - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 0 brak danych
ePUAP - Wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki umownej/kaucyjnej z tytułu wykupu nieruchomości 0 brak danych
ePUAP - Kontrola legalności aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego, organów Izby Rolniczej oraz Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0 brak danych
ePUAP - Zmiana klasyfikacji gruntów 0 2
ePUAP - Przywrócenie terminu 0 1
ePUAP - Odtwarzanie akt egzaminacyjnych i uprawnień kierowców 0 3
ePUAP - Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering) 0 brak danych
ePUAP - Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży 0 brak danych
ePUAP - Uzyskanie tytułu prawnego po wyprowadzeniu się dotychczasowego najemcy 0 brak danych
ePUAP - Aktualizacja informacji zawartych na stronach internetowych 0 brak danych
ePUAP - Zaświadczenie z rejestru numerów porządkowych nieruchomości 0 1
ePUAP - Informacja o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych2 0 11
ePUAP - Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych sformalizowanych otwartych 0 1
ePUAP - Zgłoszenie adresu email w systemie powiadamiania konsultacji społecznych 0 1
ePUAP - Formularz wniosku o przyznanie nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej. 0 brak danych
ePUAP - Nadanie i potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości 0 1
ePUAP - Uzyskanie tytułu prawnego w ramach poszerzenia powierzchni 0 brak danych
ePUAP - Zawiadomienie o odkryciu w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem 0 brak danych
ePUAP - Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 0 brak danych
ePUAP - Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych 0 brak danych
ePUAP - Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką 0 brak danych
ePUAP - Wydawanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora statku 0 brak danych
ePUAP - Informacja o Radzie Pracowników 0 3
ePUAP - Przeprowadzenie legalizacji przyrządów pomiarowych 0 1
ePUAP - Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 0 brak danych
ePUAP - Przesłanie dokumentów do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub właściwego organu wydającego prawa jazdy lub pozwolenia 0 brak danych
ePUAP - Umieszczenie w domu pomocy społecznej 0 brak danych
ePUAP - Przydział lokalu mieszkalnego 0 brak danych
ePUAP - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 0 brak danych
ePUAP - Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 0 brak danych
ePUAP - Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych 0 brak danych
ePUAP - Wydanie decyzji w sprawie umorzenia w części lub w całości: zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej 0 1
ePUAP - Weryfikacja prawa jazdy(dokumentowa) 0 8
ePUAP - Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu. 0 1
ePUAP - Zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej 0 8
ePUAP - Program Bon na innowacje 0 brak danych
ePUAP - Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora 0 brak danych
ePUAP - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 0 brak danych
ePUAP - Weryfikacja dowodu rejestracyjnego (dokumentowa) 0 brak danych
ePUAP - Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 0 brak danych
ePUAP - Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty podatkowej 0 brak danych
ePUAP - Wystąpienie w najem po zgonie najemcy 0 brak danych
ePUAP - Zgoda rodziców na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki 0 1
ePUAP - Pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór 0 1553306
ePUAP - Zgłoszenie przez przedsiębiąrcę lub rolnika obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 0 1
ePUAP - Wykreślenie z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych 0 brak danych
ePUAP - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną2 0 4
ePUAP - Ustanowienie zastępcy kierownika apteki na czas nieobecności kierownika powyżej 30 dni 0 brak danych
ePUAP - Przekazywanie materiałów promocyjno-informacyjnych 0 brak danych
ePUAP - Dotacja likwidacji źródeł niskiej emisji 0 brak danych
ePUAP - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie2 0 396
ePUAP - Przebieg ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 0 brak danych
ePUAP - Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - formularz do samodzielnego uzupełnienia 0 3503
ePUAP - Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - stary wzór 0 14259
ePUAP - Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. 0 3
ePUAP - Dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej POPC, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury” 0 brak danych
ePUAP - Historia szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych 0 brak danych
ePUAP - Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych przez przedsiębiorcę, nie mającego zarejestrowanego oddziału w Polsce, wnioskującego o prowadzenie działalności organizator turystyki i/lub pośrednik turystyczny 0 brak danych
ePUAP - Dodanie podmiotu gospodarczego do bazy firm na terenie właściwego powiatu 0 brak danych
ePUAP - Nabycie z mocy prawa, przez jednostki samorządu terytorialnego, które rozpoczęły swą działalność z dniem 1 stycznia 1999 r. (tj. powiaty i województwo samorządowe) prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, pozostających w dniu 31.12.1998 r. we władaniu Skarbu Państwa, a nie stanowiących ich własności (art. 60 w związku z 0 brak danych
ePUAP - Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych 0 brak danych
ePUAP - Wydanie karty imiennej - komunikacja miejska 0 brak danych
ePUAP - Dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej POPC, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” 0 704
ePUAP - Wydanie karty imiennej na podstawie Aleksandrowskiej Karty Dużej Rodziny - komunikacja miejska 0 brak danych
ePUAP - Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów zgodnych z TSI 0 brak danych
ePUAP - Oferta na realizację zadania publicznego 0 1
ePUAP - Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego 0 brak danych
ePUAP - Przyznanie akredytacji placówce doskonalenia nauczycieli 0 brak danych
ePUAP - Wpisanie na listę/skreślenie z listy rzeczoznawców do spraw podręczników 0 2
ePUAP - Opłata produktowa dotycząca opakowań i produktów 0 32
ePUAP - Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 0 brak danych
ePUAP - Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania 0 1
ePUAP - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego. 0 brak danych
ePUAP - Dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej POPC, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 0 5
ePUAP - Zwrot błędnie przekazanych wydatków i dochodów budżetowych 0 2
ePUAP - Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego 0 21742
ePUAP - Złożenie wniosku o wypis lub zaświadczenie z Rejestru Zastawów Skarbowych 0 91
ePUAP - Zgłoszenie do ewidencji przedsiębiorców w KREPTD 0 3298
ePUAP - Aktualizacja danych w ewidencji przedsiębiorców w KREPTD 0 68
ePUAP - Zajmowanie pasa drogowego 0 brak danych
ePUAP - Informacja z ośrodków szkolenia kierowców zawodowych o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć w ośrodku szkolenia 0 1
ePUAP - ORD-WS Wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej na wniosek złożony przez dwóch lub więcej zainteresowanych 0 2
ePUAP - Weryfikacja tożsamości Użytkownika Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Krakowie 0 2