Statystyki usług

Zbiorcze zestawienie liczby transakcji, kosztu pojedynczej transakcji na użytkownika oraz poziomu zadowolenia z danej usługi. Posortowane domyślnie według malejącej liczby transakcji.
Nazwa usługi Transakcje (2017 r.) Transakcje (2018 r.)
Punkty Karne 375046 brak danych
Historia Pojazdu 4131258 brak danych
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 38072 brak danych
Dowód Osobisty 313003 brak danych
Bezpieczny Autobus 154948 brak danych
SRP - Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych 24932 brak danych
ePUAP - Rejestracja urodzeń 2 0
500+ - liczba wniosków wysłanych przez PIU-Emp@tia 5671 70
ePUAP - Elektroniczne przesyłanie tytułów wykonawczych 5759 733
UFG - Sprawdź OC dla pojazdu brak danych 4979
ePUAP - Stypendium szkolne 50 0
UFG - historia szkodowości 20946 1282
SRP - Sprawdź czy twój dowód osobisty jest gotowy 3816397 brak danych
SRP - Sprawdź swoje dane w Rejestrze PESEL 54742 brak danych
Obywatel - Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego 387 brak danych
ePUAP - Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego 3 8
500+ - liczba wniosków wysłanych przez banki 662906 2628
500+ - liczba wniosków wysłanych przez ZUS 11810 61
UFG - historia ubezpieczenia 47682 2724
ePUAP - Złożenie oświadczenia lekarza o posiadaniu i odbywaniu specjalizacji 1 0
ePUAP - Zmiana adresu do korespondencji lub zamieszkania 4 0
ePUAP - Przyznanie Statusu Zakładu Pracy Chronionej 1 0
ePUAP - Projekty cenników i regulaminów operatorów o znaczącej pozycji rynkowej 1 0
ePUAP - Płocka Karta Seniora 2 0
ePUAP - Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości brak danych 0
ePUAP - Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej brak danych 0
ePUAP - Zezwolenie na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu brak danych 0
ePUAP - Przyznanie Nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury brak danych 0
ePUAP - Organizacja imprezy masowej brak danych 0
ePUAP - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez niepełnosprawnego wyborcę brak danych 0
ePUAP - Usługa CEP: Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i przekazywanie do realizacji. 7466 2052
ePUAP - Przesyłanie elektronicznych aktów normatywnych do RCL 187 19
ePUAP - Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie 5 0
ePUAP - Zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy 1 0
ePUAP - Uzyskanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego brak danych 0
ePUAP - Informowanie wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą brak danych 0
ePUAP - Aktualizacja numeru telefonu komórkowego w Systemie Powiadamiania brak danych 0
ePUAP - Przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 65 4
ePUAP - Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste 4 0
ePUAP - Sprawozdanie końcowe z przebiegu realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 1 0
ePUAP - Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi 1 0
ePUAP - Wsparcie w ramach Działania PO KL 2.2.1 3 1
ePUAP - Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej 2 0
ePUAP - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 18 15
ePUAP - Ustalenie warunków zabudowy 11 3
ePUAP - Dofinansowanie usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest brak danych 0
ePUAP - Refundacja kosztów przejazdu 2 0
ePUAP - Zawiadomienie strony postępowania o zmianie adresu. brak danych 0
ePUAP - Informacja zbiorcza o wysokości środków funduszu sołeckiego w gminach oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb) w poszczególnych gminach przekazywanej przez wojewodę ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej w roku poprzedzającym rok budżetowy brak danych 0
ePUAP - Wydawanie wypisów, wyrysów i wypisów, informacji z operatu ewidencyjnego, mapy ewidencyjnej oraz kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego 12 2
ePUAP - Zaświadczenia z Archiwum Państwowego 2 0
ePUAP - Przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 22 6
ePUAP - Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg 4 0
ePUAP - Zapisy do żłobka / przedszkola / szkoły (podstawowej, liceum) 7 1
ePUAP - Sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy 6 1
ePUAP - Utworzenie konta użytkownika aplikacji eKRUS 332 40
ePUAP - Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców. 31 8
ePUAP - Zgoda na przekazanie danych do państwa trzeciego brak danych 0
ePUAP - Zaświadczenie o braku dochodów 1 0
ePUAP - Nadanie/zmiana numeru PESEL 2 1
ePUAP - Przyjmowanie i wydawanie rzeczy znalezionych oraz udzielanie informacji na temat rzeczy znalezionych na terenie Gminy 11 1
ePUAP - Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (nie dotyczy wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego) 13 0
ePUAP - Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2604 776
ePUAP - Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności budżetowych 2 1
ePUAP - Nazewnictwo ulic i placów publicznych 1 0
ePUAP - Prowadzenie postępowania o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cel publiczny, mającego na celu wydanie decyzji odszkodowawczej za utracone prawo własności do tej nieruchomości. 2 0
ePUAP - Zamiana mieszkania między lokatorami 2 1
ePUAP - Ustalenie terminu spotkania z właściwym organem państwowym brak danych 0
ePUAP - Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę brak danych 0
ePUAP - Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych 92 30
ePUAP - Dofinansowanie projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu lub przedsiewzieć wspierających rozwój spoleczeństwa informacyjnego brak danych 0
ePUAP - Nadawanie orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych brak danych 0
ePUAP - Wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora brak danych 0
ePUAP - Zarejestrowanie psa 7 5
ePUAP - Zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków 5 0
ePUAP - Rozstrzygnięcie o niezbędności korzystania z terenu sąsiedniego brak danych 0
ePUAP - Podział nieruchomości 1 0
ePUAP - Dofinansowanie w ramach Działania 6.1 PO IG brak danych 0
ePUAP - Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej brak danych 0
ePUAP - Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 12 3
ePUAP - Duplikaty i odpisy świadectw 9 2
ePUAP - Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej 1 0
ePUAP - Zawiadomienie o ukaraniu nauczyciela karą dyscyplinarną lub zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków lub innych zdarzeniach, o których informacje odnotowuje się w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych 88 34
ePUAP - Zaświadczenie o samodzielności lokalu 1 0
ePUAP - Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 9 2
ePUAP - Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 177 8
ePUAP - Wymiana prawa jazdy 22 3
ePUAP - Wydanie zaświadczenia z powodu utraty dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu 5 0
ePUAP - Pismo ogólne do urzędu 46174 10865
ePUAP - Pismo ogólne do GIODO 291 52
ePUAP - Odtworzenie aktu stanu cywilnego 2 0
ePUAP - Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy 19 2
ePUAP - Przekaz informacji z Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) do starosty 3858 846
ePUAP - Udzielenie patronatu lub rekomendacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty brak danych 0
ePUAP - Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów 50 14
ePUAP - Informacja dotycząca rozpoczęcia kursu kwalifikacyjnego kierowców 906 198
ePUAP - Wypłata świadczenia mieszkaniowego dla żołnierza zawodowego 175 48
ePUAP - Wydanie dowodu pierwszeństwa dla wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych 55 8
ePUAP - Wydawanie wykazów godzin ze szkoły medycznej, zaświadczeń z okresu nauki oraz kserokopii arkusza ocen 1 0
ePUAP - Informacja o wysokości środków (funduszu sołeckiego) przypadających na dane sołectwa oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb) przekazywanej właściwemu wojewodzie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w roku poprzedzającym rok budżetowy 13 0
ePUAP - Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP 26 5
ePUAP - Pozwolenie na budowę 4 0
ePUAP - Dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej POPC: Działanie 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 31 12
ePUAP - Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego 644 28
ePUAP - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) 325 42
ePUAP - Wydawanie decyzji zezwalającej na uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celów medycznych oraz uruchomienie pracowni stosującej takie aparaty brak danych 0
ePUAP - Aktywowanie przez Ministerstwo Cyfryzacji funkcjonalności ePUAP dla Podmiotu Publicznego 3441 723
ePUAP - Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego 4 0
ePUAP - Przekazywanie danych aktualizacyjnych do WBD/TBD PESEL brak danych 0
ePUAP - Opublikowanie wzoru dokumentu elektronicznego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych 1041 260
ePUAP - Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych 7740 1832
ePUAP - Zgłoszenie się pełnomocnika strony do udziału w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organ administracji publicznej 8 7
ePUAP - Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 155 29
ePUAP - Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 3 0
ePUAP - Zgłaszanie uwag i wniosków dot. nieprawidłowości w oznakowaniu dróg 9 4
ePUAP - Przedłożenie zaświadczenia unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska lub wytwórcy odpadów. 1 0
ePUAP - Zawiadomienie o zakończeniu budowy 5 0
ePUAP - Nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych 330 65
ePUAP - Świadectwo jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego 4 0
ePUAP - Dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej POPC, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” brak danych 0
ePUAP - Informowanie beneficjentów o zmianach ministerialnych wytycznych horyzontalnych w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 brak danych 0
ePUAP - Przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego 2 0
ePUAP - Wydawanie kart wędkarskich 2 1
ePUAP - Uzgadnianie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa 2 0
ePUAP - Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę 16 3
ePUAP - Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb 11 1
ePUAP - Udostępnienie dokumentacji medycznej 46 12
ePUAP - Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym 54 22
ePUAP - Udzielanie informacji z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 4 0
ePUAP - Wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1 0
ePUAP - Udostępnienie danych ze zbioru geodezyjnego 18 2
ePUAP - Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 14 1
ePUAP - Odwołania i zażalenia 29 7
ePUAP - Wydanie zaświadczenia o położeniu budynku 2 0
ePUAP - Pierwsza rejestracja pojazdów nowych zakupionych na terenie RP 1 0
ePUAP - Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 98 10
ePUAP - Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości brak danych 0
ePUAP - Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego 4 0
ePUAP - Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 11 1
ePUAP - Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej 1 1
ePUAP - Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 22 0
ePUAP - Wpis do rejestru, zmiana danych w rejestrze, wykreślenie z rejestru gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem, podlegających kontroli międzynarodowego handlu tymi gatunkami 14 1
ePUAP - Oświadczenie o stanie majątkowym 1 0
ePUAP - Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta 1 1
ePUAP - Windykacja PFRON 1 0
ePUAP - Wydanie wtórnika prawa jazdy 35 1
ePUAP - Informacja dotycząca naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska 3 0
ePUAP - Udzielenie pomocy społecznej 28 5
ePUAP - Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego 648 131
ePUAP - Karta Dużej Rodziny 139 52
ePUAP - Odszkodowanie za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez jelenie, daniele, sarny i dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich 5 0
ePUAP - Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych 1 1
ePUAP - Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 9 1
ePUAP - Wykreślenie z rejestru systemu zapasów interwencyjnych 1 0
ePUAP - Rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa 3 6
ePUAP - Wydawanie i przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP 2 1
ePUAP - Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet 6 0
ePUAP - Wystawianie i wydawanie lekarzom zaświadczeń o średniej ocen z egzaminu specjalistycznego I stopnia oraz poświadczonych za zgodność kopii protokołów egzaminacyjnych I stopnia 3 0
ePUAP - Korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 1
ePUAP - Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast brak danych 0
ePUAP - Dofinansowanie w ramach Działania I.3 PO RPW 3 0
ePUAP - Nadawanie odznaczeń Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 1 0
ePUAP - Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej 354 59
ePUAP - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast brak danych 0
ePUAP - Anulowanie ustalonego terminu egzaminu na prawo jazdy 5 1
ePUAP - Zapytania o dane dłużnika brak danych 0
ePUAP - Przekazanie informacji do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 26 2
ePUAP - Wypis z ewidencji klubów sportowych 1 0
ePUAP - Udostępnienie poświadczonej mapy zasadniczej 1 0
ePUAP - Zgłoszenie interwencji dotyczącej ochrony środowiska 1 1
ePUAP - Wpis do rejestru klubów integracji społecznej 1 4
ePUAP - Udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy 245 43
ePUAP - Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości 713 187
ePUAP - Organizacja przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Wojewódzkim 457 73
ePUAP - Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę 2 0
ePUAP - Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy 3562 724
ePUAP - Zgłoszenie rozpoczęcia prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi dostępnymi bez przepisu lekarza weterynarii 4 0
ePUAP - Usługa CEK: Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Kierowców i przekazywanie do realizacji. 255 121
ePUAP - Pozwolenie na rozbiórkę brak danych 0
ePUAP - Zgłoszenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 7 4
ePUAP - Wydanie postanowienia opiniującego wniosek o wydanie książeczki żeglarskiej w zakresie istnienia przesłanek do odmowy wydania paszportu 3 0
ePUAP - Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji 8 1
ePUAP - Indeks wykonywanych zabiegów medycznych 10 2
ePUAP - Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 168 38
ePUAP - Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. brak danych 0
ePUAP - Deklaracja na podatek rolny 27 14
ePUAP - Najem lokali użytkowych 4 0
ePUAP - Wniosek o konto na platformie eUrząd (osoby fizyczne) brak danych 5
ePUAP - Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców brak danych 0
ePUAP - Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu i właściciela 2 0
ePUAP - Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli brak danych 0
ePUAP - Utworzenie parku krajobrazowego brak danych 0
ePUAP - Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części brak danych 0
ePUAP - Najem mieszkania komunalnego 1 1
ePUAP - Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów brak danych 0
ePUAP - Zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej brak danych 0
ePUAP - Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi 14 13
ePUAP - Zezwolenie na przetwarzanie odpadów brak danych 0
ePUAP - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego brak danych 0
ePUAP - Ulgi podatkowe dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej brak danych 0
ePUAP - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 1
ePUAP - Zwrot opłaty skarbowej 24 5
ePUAP - Kolejne zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdów niezgodnych z TSI 2 0
ePUAP - Oświadczenie POZ o przekazaniu środków 112 26
ePUAP - Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne 20 0
ePUAP - Formularz aplikacyjny dotyczący wolontariatów 1 0
ePUAP - Zbieg egzekucji 33027 5188
ePUAP - Wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń 3 1
ePUAP - Zgłoszenie utraty/zniszczenia/odnalezienia dokumentu paszportowego 19 1
ePUAP - Deklaracja na podatek od środków transportowych 6 20
ePUAP - Rozpatrzenie interwencji w zakresie ochrony środowiska 22 0
ePUAP - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 449 156
ePUAP - Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę 1 0
ePUAP - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 1 0
ePUAP - Zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 1
ePUAP - Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora 2 1
ePUAP - Weryfikacja dowodu rejestracyjnego - online 1 0
ePUAP - Zajęcia Komornicze 747 153
ePUAP - Weryfikacja prawa jazdy - online 1 0
ePUAP - Wydawanie opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 13 0
ePUAP - Wydanie wiążącej informacji akcyzowej 5 1
ePUAP - Wstępne zapotrzebowanie na znaki akcyzy 20 3
ePUAP - Skarga dotycząca egzaminu państwowego na prawo jazdy 1 0
ePUAP - Poznańska Karta Rodziny Dużej 55 0
ePUAP - Udzielanie informacji o programach Unii Europejskiej 1 1
ePUAP - Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 79 12
ePUAP - Wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu/ flagi Województwa Małopolskiego 9 0
ePUAP - Rejestracja pojazdów kolejowych 16 47
ePUAP - Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych brak danych 0
ePUAP - Dopuszczenie do egzaminu z języka obcego w zakresie wymaganym od pilotów wycieczek lub przewodników turystycznych brak danych 0
ePUAP - Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy brak danych 0
ePUAP - Powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej brak danych 0
ePUAP - Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych brak danych 0
ePUAP - Zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: podatku od nieruchomości brak danych 0
ePUAP - Zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: podatku rolnego brak danych 0
ePUAP - Zgłoszenie utworzenia stowarzyszenia zwykłego brak danych 0
ePUAP - Wszczęcie egzekucji komorniczej 1 1
ePUAP - Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów brak danych 0
ePUAP - Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym 7 1
ePUAP - Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty grzywny, z tytułu należności mandatu karnego kredytowanego 19 1
ePUAP - Skargi, wnioski, zapytania do urzędu 119072 21599
ePUAP - Deklaracja na podatek leśny 11 6
ePUAP - Wydanie dziennika budowy/rozbiórki 4 0
ePUAP - Zasiłek szkolny 13 0
ePUAP - Przesyłanie dokumentów wewnętrznych między jednostkami administracji 20780 5428
ePUAP - Udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 29 1
ePUAP - Udostępnianie informacji o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze 3 0
ePUAP - Zbiórka publiczna 5742 1554
ePUAP - Przyjmowanie danych dotyczących infrastruktury technicznej, kanałów technologicznych, robót budowlanych oraz danych o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 50 6
ePUAP - Wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej 32 0
ePUAP - Pismo ogólne do Rzecznika Praw Obywatelskich 85 6
ePUAP - Wystawianie i wydawanie pielęgniarkom/położnym zaświadczeń o ukończeniu kursów doskonalących i specjalizacji pielęgniarskich 1 0
ePUAP - Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych brak danych 0
ePUAP - Udostępnianie informacji publicznej na wniosek - stary wzór 1099 122
ePUAP - Kierowanie do kształcenia specjalnego brak danych 0
ePUAP - Wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego brak danych 0
ePUAP - Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 8 0
ePUAP - Zaświadczenie o dochodach 48 12
ePUAP - Złożenie wniosku o wpis lub wykreślenie z Rejestru Zastawów Skarbowych 1 0
ePUAP - Wydanie zgody na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe brak danych 0
ePUAP - Częściowa rekompensata kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły znajdującej się poza terenem administracyjnym gminy brak danych 0
ePUAP - TW-1 Przekazywanie tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych. 1485 853
ePUAP - Dotacja na zakup i montaż odnawialnego źródła energii brak danych 0
ePUAP - Zgoda na czasowe zajęcie terenu gminy lub skarbu państwa brak danych 0
ePUAP - Zezwolenie na lokalizację stoiska handlu okrężnego poza targowiskiem lub ogródka gastronomicznego brak danych 0
ePUAP - Nadanie statusu centrum integracji społecznej 65 0
ePUAP - Dopisanie do spisu wyborców 212 60
ePUAP - Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych 53 71
ePUAP - Wydanie gadżetów promocyjnych 3 0
ePUAP - Wystąpienia i sprawozdania banków do NFOŚiGW 278 34
ePUAP - Korespondencja do Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca spraw odwoławczych 279 38
ePUAP - Korespondencja do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotycząca Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji 29 0
ePUAP - Wydanie kopii dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego zatrzymanego przez organy kontroli ruchu 2 0
ePUAP - Zawiadomienie emeryta-rencisty, osoby uprawnionej do renty rodzinnej o osiąganym przychodzie ZER WU - 10b/2009 12 5
ePUAP - Przekazanie informacji z systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) do organów podatkowych 96 16
ePUAP - Składanie informacji o opłatach z Prawa geologicznego i górniczego 2 1
ePUAP - Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego 1 0
ePUAP - Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy 1 0
ePUAP - Wydanie karty doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego i ratownika medycznego 8 4
ePUAP - Wypożyczanie akt z archiwum zakładowego ze zbioru dokumentacji osobowo-płacowej zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, których organami założycielskimi byli wojewodowie 1 0
ePUAP - Wniosek o udostępnienie spisu wyborców 19 7
ePUAP - Udostępnienie rejestru wyborców 15 5
ePUAP - Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania brak danych 0
ePUAP - Wszczęcie na wniosek konsumenta procedury mediacji, zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą 86 21
ePUAP - Uzgodnienie projektu przyłącza lub sieci 1 0
ePUAP - Skreślenie z rejestru wyborców 3 0
ePUAP - Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 9293 2885
ePUAP - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 25 22
ePUAP - Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 641 98
ePUAP - Ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 8 0
ePUAP - Zaświadczenie o zarejestrowaniu zbioru danych osobowych 7 0
ePUAP - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 1 0
ePUAP - Wydanie świadectwa dla mieszanki materiału siewnego 8 0
ePUAP - Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy 233 34
ePUAP - Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych 16 4
ePUAP - Zaświadczenie o posiadaniu prawa jazdy 25 3
ePUAP - Udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych 87 9
ePUAP - Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska 52 3
ePUAP - Przyznanie stypendiów Marszałka Województwa dla uczniów/słuchaczy/studentów 2 0
ePUAP - Udostępnianie z Rejestru Dowodów Osobistych dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 56 22
ePUAP - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych brak danych 0
ePUAP - Przyznanie dodatku mieszkaniowego brak danych 0
ePUAP - Dokonanie zmian w opisie pojazdu 1 1
ePUAP - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 8 2
ePUAP - Powołanie komisji do spraw szacowania szkód w rolnictwie 8 0
ePUAP - Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 1 0
ePUAP - Przelew świadczenia na konto bezrobotnego 2 0
ePUAP - Zryczałtowany dodatek energetyczny 12 3
ePUAP - Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego 3 0
ePUAP - Informacja dotycząca rozpoczęcia szkolenia okresowego kierowców 1494 297
ePUAP - Wydanie dowodu pierwszeństwa dla znaku towarowego 8 1
ePUAP - Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 365 217
ePUAP - Anulowanie wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) 3 0
ePUAP - Zgłoszenie szkody w pojeździe 35 7
ePUAP - Wydanie biletu specjalnego - komunikacja miejska 3 0
ePUAP - Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na przewóz osób lub przewóz rzeczy (w zakresie krajowego transportu drogowego) oraz udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej w międzynarodowym transporcie drogowym (osób i rzeczy) 1 2
ePUAP - Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym 14 1
ePUAP - Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego 140 139
ePUAP - Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego 1812 1696
ePUAP - Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych 18 3
ePUAP - Udzielenie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych 952 62
ePUAP - Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego z danymi do korekty 2981 1193
ePUAP - Udostępnianie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych w drodze weryfikacji 9 2
ePUAP - Informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat 568 123
ePUAP - Powołanie do służby przygotowawczej 24 3
ePUAP - Aktualizacja wpisu w katastrze wodnym spółki wodnej lub związku spółek wodnych 2 0
ePUAP - Wydanie zaświadczenia z katastru wodnego dla spółki wodnej lub związku spółek wodnych 1 0
ePUAP - Przekazanie do Katastru wodnego informacji o wydanym pozwoleniu wodnoprawnym 8 0
ePUAP - Udostępnienie informacji z Katastru wodnego 7 2
ePUAP - Zawarcie umowy lub udzielenie promesy zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości / użyczenia nieruchomości / najmu nieruchomości lub lokalu / użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi / użyczenia gruntów pokrytych wodami płynącymi 1 0
ePUAP - ORD-IN Wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej na wniosek zainteresowanego 1280 340
ePUAP - DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych 90 88
ePUAP - ORD-OG Wydanie podatkowej interpretacji ogólnej na wniosek 7 3
ePUAP - Przyznanie prawa do świadczenia rodzicielskiego 35 0
ePUAP - Ustanowienie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) 1265 1856
ePUAP - Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż brak danych 0
ePUAP - Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 26 2
ePUAP - Wpis placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego do prowadzonego przez Wojewodę rejestru 1 0
ePUAP - Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób brak danych 0
ePUAP - Wygaszenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób brak danych 0
ePUAP - Wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką brak danych 0
ePUAP - Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców brak danych 0
ePUAP - Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (niepowodująca rozszerzenia zakresu działalności regulowanej) brak danych 0
ePUAP - Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy brak danych 0
ePUAP - Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości brak danych 0
ePUAP - Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych podatnikom brak danych 0
ePUAP - Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub poszerzenie istniejącego do 100ha 1 0
ePUAP - Decyzja na nadanie i umieszczenie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej brak danych 0
ePUAP - Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy 1 0
ePUAP - Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców brak danych 0
ePUAP - Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym brak danych 1
ePUAP - Konkurs Zielone Światło” w ramach dz. 2.1.1 PO KL 1 0
ePUAP - Wsparcie w ramach Działania PO KL 2.1.2 brak danych 0
ePUAP - Udzielenie informacji o stanie jakości wody w wodociągach 1 0
ePUAP - Wniosek o delegowanie funkcjonariusza celnego brak danych 0
ePUAP - Zajęcia wierzytelności nadpłat i zwrotów podatków 181999 127853
ePUAP - Uprzednia zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej brak danych 3
ePUAP - Wydanie zgody na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych 12 1
ePUAP - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2 0
ePUAP - Przekazywanie danych do informacji o stanie mienia komunalnego 396 164
ePUAP - Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych 1550 303
ePUAP - Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia 235 63
ePUAP - Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (OPL-1) 45 39
ePUAP - Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego brak danych 0
ePUAP - Wykreślenie z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych brak danych 0
ePUAP - Fundusz Pożyczkowego Wspierania Innowacji 1 0
ePUAP - Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych brak danych 0
ePUAP - Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji przemysłowych (w gospodarce odpadami) brak danych 0
ePUAP - Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy brak danych 0
ePUAP - Odroczenie terminu płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę brak danych 0
ePUAP - Udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych brak danych 0
ePUAP - Przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie gminy brak danych 0
ePUAP - Wydawanie zaświadczeń z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i z z ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej 8 4
ePUAP - Dokonanie/zmiana wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych. 1 0
ePUAP - Dofinansowanie w ramach Działania 2.1 PO PC brak danych 0
ePUAP - Informacje o zapasach obowiązkowych i handlowych lub produkcji ropy naftowej i paliw. 117 17
ePUAP - Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 3 5
ePUAP - Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 9 1
ePUAP - Zaświadczenia o stanie majątkowym 11 1
ePUAP - Zapytanie o dobrą reputację do KREPTD 8 41
ePUAP - Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej 58 12
ePUAP - Uzyskanie patronatu lub członkostwa w komitecie honorowym 22 5
ePUAP - Wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego 21 4
ePUAP - Informacja w sprawie podatku rolnego 23 4
ePUAP - Informacja w sprawie podatku leśnego 1 1
ePUAP - Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku brak danych 0
ePUAP - Uzyskanie nagrody za szczególne osiągnięcia ucznia 1 0
ePUAP - Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 5 0
ePUAP - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 2 0
ePUAP - Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi 1 0
ePUAP - Wykreślenie przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego z rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych brak danych 0
ePUAP - Uzyskanie zgody na korzystanie z logo urzędu brak danych 0
ePUAP - Udzielanie zgody w zakresie zbywania oraz w zakresie udzielania bonifikat od cen i opłat za nieruchomości Skarbu Państwa 1 0
ePUAP - Wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne 1 0
ePUAP - Wyrejestrowanie pojazdu 28 3
ePUAP - Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej 568 91
ePUAP - Wydawanie zaświadczeń 7 1
ePUAP - Przystąpienie do postępowania odwoławczego do Krajowej Izby Odwoławczej 461 55
ePUAP - Wydanie (zwrot) dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję 1 0
ePUAP - Deklaracja na podatek od nieruchomości 375 580
ePUAP - Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym 2 0
ePUAP - Przyjmowanie wniosków do Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 15 5
ePUAP - Wyjaśnienie do GIODO w prowadzonej przez niego sprawie 42 6
ePUAP - Zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych 6 0
ePUAP - Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM 1 0
ePUAP - Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 3 0
ePUAP - Czasowa rejestracja pojazdu 3 0
ePUAP - Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 47 13
ePUAP - Nadanie loginu i hasła do Biuletynu Zamówień Publicznych 6 2
ePUAP - Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu brak danych 1
ePUAP - Zmiana imion i nazwisk 6 0
ePUAP - Oświadczenie zainteresowanego w sprawie ustalenia prawa lub wysokości z zaopatrzenia emerytalnego ZER WU - 13/2011 3 0
ePUAP - Dyspozycja dotyczaca przekazywania świadczeń emerytalno-rentowych ZER-bank-PL/2010 3 1
ePUAP - Informacja o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości 70 8
ePUAP - Informacja o gruntach 6 0
ePUAP - Informacja o lasach 2 0
ePUAP - Ewidencjonowanie szkoleń prowadzonych przez ośrodki szkolenia 3930 905
ePUAP - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 11 0
ePUAP - Dostęp do systemu teleinformatycznego 519 373
ePUAP - Pismo wysyłane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), stanowiące odpowiedź lub zapytanie. 4 1
ePUAP - Sprawozdawczość budżetowa jednostek sektora finansów publicznych 15681 3499
ePUAP - Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów 345 93
ePUAP - Zawiadomienie o naruszeniu danych osobowych dla dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 73 17
ePUAP - Nadanie numeru porządkowego budynku 32 8
ePUAP - Dofinansowanie w ramach Działania II.1 PO RPW 4 0
ePUAP - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 2 0
ePUAP - Zezwolenie na eksploatację urządzenia objętego dozorem technicznym 1 0
ePUAP - Wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy 2 0
ePUAP - Zatwierdzenie instrukcji składowiska odpadów 1 0
ePUAP - Wydanie zaświadczenia przez Powiatowy Urząd Pracy 28 8
ePUAP - Nadanie uprawnień do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) 38 4
ePUAP - Rejestracja adresu email w Systemie Powiadamiania 10 4
ePUAP - Aktualizacja adresu email w Systemie Powiadamiania 8 0
ePUAP - Zgłoszenie przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia lub innej pracy 61 15
ePUAP - Wykreślenie z ewidencji osób bezrobotnych 34 5
ePUAP - Informacja dotycząca zakończenia szkolenia okresowego kierowców i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie 871 180
ePUAP - Przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla kierowców po zakończonym kursie 149 32
ePUAP - Wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM) 3 0
ePUAP - Uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2 0
ePUAP - Wydanie dziennika praktyki zawodowej dla osób rozpoczynających praktykę zawodową w dziedzinie geodezji i kartografii 9 5
ePUAP - Udzielenie patentu na wynalazek 720 150
ePUAP - Nadanie lub odebranie uprawnień do tworzenia wniosków dotyczących zmian w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego 1 0
ePUAP - Wydawanie zaświadczeń w zakresie podatków i opłat 2 0
ePUAP - Pismo w sprawach dotyczących przedmiotów własności przemysłowej 8421 1689
ePUAP - Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku 23 7
ePUAP - Zwrot nienależnej opłaty paszportowej 3 0
ePUAP - Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu 108 27
ePUAP - Zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem 4 2
ePUAP - Wielkopolska Karta Rodziny 38 7
ePUAP - Zapytanie w sprawach oświaty 4 1
ePUAP - Zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników 3 1
ePUAP - Przedkładanie Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych projektów umów zawieranych zgodnie z ustawą o zapasach ropy naftowej 6 3
ePUAP - Przedkładanie Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych projektów lub kopii umów zawartych zgodnie z ustawą o zapasach ropy naftowej 4 1
ePUAP - Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 5 0
ePUAP - Zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych 60 33
ePUAP - Zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych 213 118
ePUAP - Nabór pracownika 5 1
ePUAP - Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków 3670 1074
ePUAP - Uruchomienie usług systemu ASG-EUPOS 92 12
ePUAP - Ustalenie numeru porządkowego budynku 3 0
ePUAP - Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 0
ePUAP - Uzgadnianie planów ograniczeń dostaw ciepła 5 0
ePUAP - Zezwolenie na umieszczenie rodzeństwa oraz zwiększenie liczby dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego 2 0
ePUAP - Zezwolenie na umieszczenie kolejnego dziecka, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej 2 0
ePUAP - Zwrot z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 9 0
ePUAP - Zwolnienie z zakazów dla lokalizacji inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz w związku z zamiarem wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe 3 1
ePUAP - Składanie informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny 3 0
ePUAP - Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów niezgodnych z TSI brak danych 0
ePUAP - Wniosek o zasiłek powodziowy w kwocie do 2 tys. zł 1 0
ePUAP - Sprawy dotyczące przebiegu studiów 11 1
ePUAP - Dotacje na zadania służące ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz podtrzymaniu i rozwojowi języka regionalnego 43 0
ePUAP - Potwierdzenie przebiegu nauczania w szkole, która została zlikwidowana 23 4
ePUAP - Zgłoszenie podmiotu do Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich 53 53
ePUAP - Wydanie identyfikatora przewodnika turystycznego górskiego 2 0
ePUAP - Udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 161 39
ePUAP - Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 13 8
ePUAP - Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2680 887
ePUAP - Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 145 12
ePUAP - Wpis do ewidencji producentów 8 6
ePUAP - Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego dla dziecka 8253 4310
ePUAP - Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja brak danych 0
ePUAP - Odpis z dokumentacji osobowo-płacowej brak danych 0
ePUAP - Ustalenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych brak danych 1
ePUAP - Przyznanie prawa do zaliczki alimentacyjnej 1 0
ePUAP - Prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. brak danych 0
ePUAP - Sporządzenie aktu zgonu brak danych 0
ePUAP - Ulgi podatkowe dla podatników prowadzących działalność gospodarczą brak danych 0
ePUAP - Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 1 0
ePUAP - Zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: podatku leśnego brak danych 0
ePUAP - Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego brak danych 0
ePUAP - Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. brak danych 0
ePUAP - Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego brak danych 0
ePUAP - Dofinansowanie w ramach Działania 1.4 PO IG brak danych 0
ePUAP - Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką brak danych 0
ePUAP - Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób brak danych 0
ePUAP - Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych 14 1
ePUAP - Zezwolenie na hurtowy obrót napojami alkoholowymi 2 0
ePUAP - Zmiana danych w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych brak danych 0
ePUAP - Wydanie opinii na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych. brak danych 0
ePUAP - Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych brak danych 0
ePUAP - Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych brak danych 0
ePUAP - Wpis do ewidencji egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem, osób poddawanych kontrolnemu sprawdzania kwalifikacji 1 0
ePUAP - Zgłoszenie przez bezrobotnego podjęcia działalności gospodarczej 8 1
ePUAP - Wydanie dla bezrobotnego zaświadczenia do ubiegania się o świadczenie przedemerytalne brak danych 0
ePUAP - Zgoda na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub amunicji brak danych 0
ePUAP - Wpis przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych brak danych 0
ePUAP - Zmiana wpisu w rejestrze przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych brak danych 0
ePUAP - Odpowiedzi na pisma - ZUS, KRUS, Komornicy sądowi 9 64
ePUAP - Akt prawny do ogłoszenia - przekazanie do RCL brak danych 0
ePUAP - Pozwolenia na broń brak danych 0
ePUAP - Rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek 1 0
ePUAP - Zgoda na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego poza lokal urzędu stanu cywilnego 8 0
ePUAP - Nadanie odznaki lub medalu honorowego za zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego brak danych 0
ePUAP - Zgłoszenie o kłusownictwie 1 0
ePUAP - Podjęcie interwencji w zakresie ochrony środowiska brak danych 0
ePUAP - Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7) 1 0
ePUAP - Wykreślenie z katastru wodnego spółki wodnej lub związku spółek wodnych 1 0
ePUAP - Ochotnicze zgłoszenie na ćwiczenia wojskowe 15 2
ePUAP - Wyrażenie zgody na wyjazd i pobyt za granicą 4 0
ePUAP - Zmiana danych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych brak danych 0
ePUAP - Dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej POPC, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej brak danych 0
ePUAP - Wniosek Rodzina 500+ 2387 0
ePUAP - Płocka Karta Familijna 3+ 88 87
ePUAP - Wydanie karty EKUZ w związku z pobytem czasowym za granicą 48812 7006
ePUAP - Wpis do rejestru przedsiębiorstw i operatorów (halony, substancje kontrolowane) brak danych 4
ePUAP - Wydanie karty EKUZ w związku z wykonywaniem pracy za granicą 402 138
ePUAP - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów brak danych 0
ePUAP - Wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki umownej/kaucyjnej z tytułu wykupu nieruchomości brak danych 0
ePUAP - Kontrola legalności aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego, organów Izby Rolniczej oraz Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej brak danych 0
ePUAP - Zmiana klasyfikacji gruntów 2 0
ePUAP - Przywrócenie terminu 1 0
ePUAP - Odtwarzanie akt egzaminacyjnych i uprawnień kierowców 3 0
ePUAP - Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering) brak danych 0
ePUAP - Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży brak danych 0
ePUAP - Uzyskanie tytułu prawnego po wyprowadzeniu się dotychczasowego najemcy brak danych 0
ePUAP - Zaświadczenie z rejestru numerów porządkowych nieruchomości 1 0
ePUAP - Informacja o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych2 11 2
ePUAP - Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych sformalizowanych otwartych 1 2
ePUAP - Zgłoszenie adresu email w systemie powiadamiania konsultacji społecznych 1 0
ePUAP - Formularz wniosku o przyznanie nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej. brak danych 0
ePUAP - Nadanie i potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości 1 0
ePUAP - Uzyskanie tytułu prawnego w ramach poszerzenia powierzchni brak danych 0
ePUAP - Aktualizacja informacji zawartych na stronach internetowych brak danych 0
ePUAP - Zawiadomienie o odkryciu w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem brak danych 0
ePUAP - Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną brak danych 0
ePUAP - Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych brak danych 0
ePUAP - Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką brak danych 0
ePUAP - Wydawanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora statku brak danych 0
ePUAP - Informacja o Radzie Pracowników 3 0
ePUAP - Przeprowadzenie legalizacji przyrządów pomiarowych 1 0
ePUAP - Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych brak danych 2
ePUAP - Przesłanie dokumentów do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub właściwego organu wydającego prawa jazdy lub pozwolenia brak danych 0
ePUAP - Umieszczenie w domu pomocy społecznej brak danych 0
ePUAP - Przydział lokalu mieszkalnego brak danych 1
ePUAP - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników brak danych 0
ePUAP - Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza brak danych 0
ePUAP - Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych brak danych 0
ePUAP - Wydanie decyzji w sprawie umorzenia w części lub w całości: zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej 1 0
ePUAP - Weryfikacja prawa jazdy(dokumentowa) 8 2
ePUAP - Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu. 1 1
ePUAP - Zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej 8 1
ePUAP - Program Bon na innowacje brak danych 0
ePUAP - Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora brak danych 2
ePUAP - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. brak danych 0
ePUAP - Weryfikacja dowodu rejestracyjnego (dokumentowa) brak danych 1
ePUAP - Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu brak danych 38
ePUAP - Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty podatkowej brak danych 0
ePUAP - Wystąpienie w najem po zgonie najemcy brak danych 0
ePUAP - Zgoda rodziców na udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki 1 0
ePUAP - Pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór 1553306 284423
ePUAP - Zgłoszenie przez przedsiębiąrcę lub rolnika obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 1 0
ePUAP - Wykreślenie z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych brak danych 0
ePUAP - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną2 4 0
ePUAP - Ustanowienie zastępcy kierownika apteki na czas nieobecności kierownika powyżej 30 dni brak danych 0
ePUAP - Dodanie podmiotu gospodarczego do bazy firm na terenie właściwego powiatu brak danych 0
ePUAP - Nabycie z mocy prawa, przez jednostki samorządu terytorialnego, które rozpoczęły swą działalność z dniem 1 stycznia 1999 r. (tj. powiaty i województwo samorządowe) prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, pozostających w dniu 31.12.1998 r. we władaniu Skarbu Państwa, a nie stanowiących ich własności (art. 60 w związku z brak danych 0
ePUAP - Przekazywanie materiałów promocyjno-informacyjnych brak danych 0
ePUAP - Dotacja likwidacji źródeł niskiej emisji brak danych 0
ePUAP - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie2 396 39
ePUAP - Przebieg ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów brak danych 0
ePUAP - Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - formularz do samodzielnego uzupełnienia 3503 349
ePUAP - Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - stary wzór 14259 1631
ePUAP - Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. 3 0
ePUAP - Dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej POPC, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury” brak danych 0
ePUAP - Historia szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych brak danych 0
ePUAP - Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych przez przedsiębiorcę, nie mającego zarejestrowanego oddziału w Polsce, wnioskującego o prowadzenie działalności organizator turystyki i/lub pośrednik turystyczny brak danych 0
ePUAP - Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej brak danych 0
ePUAP - Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania 1 2
ePUAP - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego. brak danych 0
ePUAP - Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych brak danych 0
ePUAP - Wydanie karty imiennej - komunikacja miejska brak danych 0
ePUAP - Dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej POPC, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” 704 2
ePUAP - Wydanie karty imiennej na podstawie Aleksandrowskiej Karty Dużej Rodziny - komunikacja miejska brak danych 0
ePUAP - Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów zgodnych z TSI brak danych 0
ePUAP - Oferta na realizację zadania publicznego 1 0
ePUAP - Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego brak danych 0
ePUAP - Przyznanie akredytacji placówce doskonalenia nauczycieli brak danych 0
ePUAP - Wpisanie na listę/skreślenie z listy rzeczoznawców do spraw podręczników 2 1
ePUAP - Opłata produktowa dotycząca opakowań i produktów 32 5
ePUAP - Informacja z ośrodków szkolenia kierowców zawodowych o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć w ośrodku szkolenia 1 0
ePUAP - ORD-WS Wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej na wniosek złożony przez dwóch lub więcej zainteresowanych 2 11
ePUAP - Weryfikacja tożsamości Użytkownika Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Krakowie 2 0
ePUAP - Dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej POPC, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 5 1
ePUAP - Zwrot błędnie przekazanych wydatków i dochodów budżetowych 2 0
ePUAP - Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego 21742 9
ePUAP - Złożenie wniosku o wypis lub zaświadczenie z Rejestru Zastawów Skarbowych 91 13
ePUAP - Zgłoszenie do ewidencji przedsiębiorców w KREPTD 3298 38322
ePUAP - Aktualizacja danych w ewidencji przedsiębiorców w KREPTD 68 2079
ePUAP - Zajmowanie pasa drogowego brak danych 0